Potraga za mladim parom: Ukrali jahtu na Jadranu, pa se hvalili na Instagramu

Slo­vač­ki par, na­kon što je ukrao jah­tu na Hva­ru, ob­ja­vlji­vao je sli­ke na In­sta­gra­mu sa ukra­de­nim plo­vi­lom. Fo­to­gra­fi­je sa dru­štve­ne mre­že vi­dje­la je i vla­sni­ca jah­te ko­ja je na svom fej­sbuk pro­fi­lu ob­ja­vi­la da je par iz Slo­vač­ke, te da je ime mu­škar­ca Da­vo­slav Da­vid Ac­hber­ger i že­ne Ti­na He­de­ro­va.

Objavljeno: 25. 08. 2016 - 14:40

– Od su­bo­te ih tra­ži­mo na pod­ruč­ju ostr­va Hva­ra uz po­moć ka­pe­ta­ni­je, ali nji­ma ni tra­ga. Ina­če, ra­di se o Elan pa­sa­ri re­gi­stra­ci­je 318 HV, a mo­tor je To­hat­su pet ko­nja. Uko­li­ko mo­že­te po­mo­ći na bi­lo ko­ji na­čin, bi­ću vam ja­ko za­hval­na – na­pi­sa­la je Vik­to­ri­ja N., ina­če vla­sni­ca jah­te do­da­ju­ći da je slu­čaj­no ot­kri­la fo­to­gra­fi­ju pa­ra na In­sta­gra­mu. 
– Ju­če smo slu­čaj­no na­pi­sa­li na in­sta­gra­mu Hvar i na­i­šli, na svo­je iz­ne­na­đe­nje, na nji­ho­vu fo­to­gra­fi­ju na na­šem bro­du. Ta­ko smo do­šli i do vi­še po­da­ta­ka o nji­ma, ali po­li­ci­ja ni­šta ne pred­u­zi­ma, že­le da pri­če­ka­ju još par da­na. S nji­ma je oči­gled­no sve u re­du kad ob­ja­vlju­ju fo­to­gra­fi­je na In­sta­gra­mu – na­pi­sa­la je vla­sni­ca jah­te. (Jutarnji)