Javni oglas za davanje koncesije za šljunak i pijesak

Ministarstvo ekonomije objavilo je javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka i pijeska na ležištu Ražano polje u Opštini Žabljak.

Objavljeno: 02. 04. 2017 - 16:01

Rok za podnošenje ponuda je 3. maj do 12 sati, a biće otvorene sat kasnije. Ponude moraju biti poslate preporučenom poštom, ili lično dostavljene na adresu Ministarstva.

Davanje koncesije se sprovodi na osnovu javnog nadmetanja u otvorenom postupku na način definisan Zakonom o koncesijama.

“Koncesioni akt o ležištu minerale sirovine šljunka i pijeska na tom ležištu je osnovni dokument, na osnovu kojeg se pokreće postupak dodjele koncesije, a koji je Vlada usvojila na sjednici 16. marta”, navodi se u pozivu objavljenom na sajtu Ministarstva ekonomije.

Koncesioni akt definiše, odnosno sadrži, predmet i rok trajanja koncesije, tehnički izvještaj o ležištu Ražano polje, osnovne parametre za ocjenu opravdanosti investicije, opis postupka rekultivacije, unaprijeđenje energetske efikasnosti, minimalni početni iznos koncesione naknade.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za dodjelu ugovora o koncesiji za eksploataciju ima domaće ili strano preduzeće ili druga kompanija, preduzetnik ili pojedinac, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji ispunjava uslove vezane za podobnost za učešće na javnom nadmetanju u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Vrijednovanje ponuda će se obaviti na osnovu nekoliko kriterijuma.

Ponuđeni procentualni iznos za obračun koncesione naknade će se bodovati sa 40 poena, a ponuđeni obim godišnje rudarske proizvodnje i reference ponuđača sa po 20.

Rok trajanja koncesije, prosječni bruto prihod i profit u posljednje tri godine, kvalitet poslovnog plana i efekti na zapošljavanje i ekonomski razvoj će se bodovati sa po pet poena.

Ponuđači koji žele učestvovati na javnom nadmetanju moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva.

Kao dokaz obezbjeđenja ponude prilaže se bankarska garancija ponude na iznos od pet hiljada eura, plativa na prvi poziv, bez prava prigovora.

Bankarska garancija ponude mora imati rok važenja najmanje četiri mjeseca od datuma zatvaranja roka za podnošenje ponuda.

Mina biznis