Nepokretna baština Crne Gore - ULCINJ

Na teritoriji Ulcinja, status kulturno dobro, ima 15 nepokretnih kulturnih dobra i to:

Objavljeno: 22. 04. 2017 - 11:38

Stari grad Ulcinj; Bećir begova kuća sa unutrašnjom rezbarijom; Crkva sv. Nikole pod Bijelom Gorom; Crkva-džamija; Glavna džamija zvana ‘Namazdjah’; Podgrađe; Pašina džamija; Pašina kuća s tavanicom u duborezu; Podgrađe; Sahat kula; Podgrađe;  Saborna crkva Sv. Nikole; Tavanica u duborezu u kući porodice pok. Đura Đurišića; Srednjevjekovni grad Svač; (Vladimir); Kruče; Kuća revolucionara Nikole Đ. Đakonovića – Meterizi; Spomen-ploča palim borcima za oslobođenje Ulcinja; Bijela Gora; Spomen-ploča sedmorici palih boraca NOB-u; Vladimir.

2ulcinj

Stari grad Ulcinj

Stari grad Ulcinj sa svojim zaleđem predstavlja sredinu sa izuzetno bogatom kulturnom baštinom. Sam stari grad, tvrđava - Citadela, nekad je bila helenistička akropola, dok se današnji izgled vezuje za srednji vijek.
Unutar starog grada nalazi se crkva sv. Marije iz 1510. godine. Ova crkva je 1639 godine pretvorena u džamiju. Nakon renoviranja ovaj objekat danas ima funkciju Zavičajnog muzeja Ulcinja.
Od posebnog značaja su ostaci srednjovjekovnog grada Svača koji se prvi put pominje 1067. godine i za koji se kaže da je imao crkava koliko godina ima dana. Na ostacima ovog grada mogu se uočiti temelji od osam crkava. Grad je potpuno porušen 1610. godine.
Od starijih objekata treba istaći crkvu sv. Jovana za koju se smatra da je podignuta 1300. godine a nalazi se u neposrednoj blizini ostataka grada Svača.

Franjevačka crkva sv. Marije na lokaciji Svača, sagrađena je najvjerovatnije odmah iza 1300. godine.

U okolnim mjestima postoji veliki broj džamija i one predstavljaju tipične mahalske džamije koje su većinom nastale u XVIII i XIX a neke i na prelazu iz XIX u XX vijek. 

Džamija koju na neki način treba izdvojiti od ostalih je Pašina džamija koja se nalazi u samom gradu. Razlikuje se od ostalih po tome što je to jedina džamija u Crnoj Gori koja ima amam. U sastavu amama se nalazi jedna pomoćna prostorija i kupatilo. 

Pašina kuća s tavanicom u duborezu, Podgrađe, Ulcinj, građena 1718. godine.

Glavna džamija zvana “Namazjah”, zidana 1728. godine.

Kruče - arheološki lokalitet, nastao u IV vijeku.

Crkva sv. Nikole pod Bijelom Gorom, zidana je 1869. godine 

3namaz

Glavna džamija zvana ‘Namazdjah’, Podgrađe – nalazi se u Ulcinju. Tu dzamiju godine 1728., izgradio je Sulejman Mujali. Dzamija Namazdjah, predstavlja tipicnu mahalsku dzamiju, sa osnovnom pravougaonom formom i minaretom.

Glavna dzamija Namazdjah (Xhamija e mezgjahut) sagradjena je 1828. godine a podigao ju je Sulejman Mujall u centru grada. Do ove dzamije je nekada postojala medresa (vjerska srednja skoja).

4sahatkula-630

Sahat kula, Podgrađe - nalazi se u na lokaciji Podgradje nadomak Ulcinja. Sahat kula, prema pisanim dokumentima, potice iz XVIII vijeka. Taj objekat predstavlja gradjevinu kvadratne osnove, zidanu od nepravilno tesanog kamena, povezanog krecnim malterom. 

Pašina kuća s tavanicom u duborezu; Podgrađe

5crkva-ulcinj-kisha-ulqin

Saborna crkva sv. Nikole

Saborna crkva sv. Nikole pod Meterizima iz 1890. godine podignuta je u slavu palih Crnogaraca u bojevima 1878. godine. Takodje je jednobrodna sa polukruznom apsidom na istoku, a 1933. godine dozidan joj je zvonik. Na mjestu ove crkve, u XV vijeku, postojao je pravslavni manastirr sv. ArhandjeIa. Po dolasku Turaka pretvoren je u dzamiju a 1890. godine na njenim temeljima sagradjena je danasnja crkva. Ikonostas ove pravoslavne crkve je vrijedno kulturno-istorijsko blago, a opremili su ga cuveni ikonografi iz Rusije.

6svac

Srednjevjekovni grad Svač, Vladimir

Od posebnog značaja su ostaci srednjovjekovnog grada Svača koji se prvi put pominje 1067. godine i za koji se kaže da je imao crkava koliko godina ima dana. Na ostacima ovog grada mogu se uočiti temelji od osam crkava. Grad je potpuno porušen 1610. godine.

PA