Nepokretna baština Crne Gore - TIVAT

Na teritoriji Opštine Tivat status kulturno dobro ima 26 nepokretnih kulturnih dobara:

Objavljeno: 21. 04. 2017 - 10:45

Crkva Gospe od Anđela; Verige, Lepetani - Crkva sv. Gospođe; Nikolići, Krtole (Radovići)- Crkva sv. Luke; Gošići-Crkva sv. Petra; Bogdašići, Gradac-Crkva sv. Srđa i Vakha-Crkva sv. Trojice; Prevlaka, „Ostrvo cvijeća“-Crkva sv. Vida; Gornja Lastva-Kapela sv. Antuna (kompleks Pima-Paskvali); Belanovo-Kula Lukovića-Palata Verona-Bizanti; Račica-Poluostrvo Prevlaka sa ostacima Manastira i crkve sv. Mihaila; Prevlaka-Spomenik sa bistama Mašari i Spasiću-Spomenik Tivćanima poginulim u NOB-u-Spomenik; Donja Lastva-Spomenik; Pržno, Krtole-Spomen-ploča Marku Lukšiću; Lepetani-Spomen-ploča na mjestu pogibije Nika Anđusa i dr; Mrčevac-Spomen-ploča; Gradiošnica-Spomen-ploča; Krtole-Spomen-ploča; Lepetani-Spomen-ploča; Lepetani-Spomen-ploča; Mrčevac-Spomen-ploča; Radovići, Krtole-Spomen-ploča; Verige, Lepetani

U Tivtu postoji veliki broj objekata kao i arheoloških nalazišta. 

Od nalazišta posebno se ističe nalazište Mala Gruda iz ranog bronzanog doba od XIX do XVIII vijeka prije nove ere.

Na prevlaci sv. Arhanđela Mihaila otkriveni su mozaici iz antičkog perioda.

Ostaci manastira sv. Arhanđela Mihaila na Prevlaci koji se vezuju za period od IX do XIV vijeka.

Kompleks Buća – Luković, nastala je u XV vijeku. 

Selo Gošići, crkva sv. Luke. Na ilirskoj gradini na mjestu gdje je postojala starija građevina iz XV – XVI vijeka, sagrađena je ova crkva 1776. godine.

Crkva sv. Petra u selu Bogdašići sagrađena u periodu od 1268-1269. godine. Crkva sv. Srđa, Nikole i Dimitrija u Tivtu, sagrađena je IX vijeku.

Crkva sv. Gospođe, Radovići, Krtoli, potiče iz XVI vijeka. Lepetani, Verige, crkva Gospe od Anđela. Ovaj fortifikacioni i sakralni kompleks potiče iz XV vijeka. 

Palata Verona – Bizanti, Račica, nastala u XVII vijeku. 

Kapela sv. Antuna (kompleks Pima-Paskvali), Belanovo

2tivat-ljetnjikovac-pima-2

Crkva Sv. Antona, Belanovo Kompleks Pima – Paskvali sačinjavaju palata porodice Paskvali, pomoćna ekonomska zgrada uz nju, prilazna staza sa stubovima i odrinom i ogradni zid prema moru sa ulaznim portalom i kružnim bastionom na uglu. Odlikuju ga karakteristike reprezentativne stambene cjeline koja je pripadala poznatoj vlasteoskoj porodici. Uz kompleks je i crkvica svetog Antuna na čijem se zvoniku nalazi zapisana godina 1373., grb porodice Paskvali i distih na latinskom jeziku u kome se pominje bosanski kralj Tvrtko. U unutrašnjosti crkve nalaze se ostaci fresaka s tragovima kasnijih intervencija. Kompleks je u funkciji ali je neadekvatnim korišćenjem i održavanjem degradiran.

Crkva svete Gospođe, Nikolići, Krtole

3svgospodjekrtoli

Crkva Sv. Gospe od Anđela, Verige

4verige

Nalazi se na kamenitoj hridi tesnaca Verige, najužem dijelu Bokokotorskog zaliva. Zbog svoje pozicije osim sakralne imala je i odbrambenu funkciju. O tome svjedoči odbrambeni zid sa puškarnicama oko crkve, kao i prozori u vidu puškarnica na samom objektu. Zid osim crkve okružuje i bistijernu i naknadno dozidanu veliku pripratu. Crkva je izgrađena 1585.g. Iako restauriran 90-ih godina XX vijeka kompleks je danas u lošem stanju i van funkcije. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se malena crkva, kapela Gospa od Oriza.

5verona

Palata Verona-Bizanti, Račica

Palata Verona – Bizanti, Račica Utvrđena palata Verona-Bizanti nalazi se na samoj obali mora na širokom potezu lokaliteta Račica. Prvobitno je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Bizanti da bi početkom XVIII v. prešla u ruke porodice Verona sa Prčanja. Njen položaj, kao i reprezentativna gradnja sa centralnom kulom i bočnim krilima, pristan za brodove i prostrano imanje u zaleđu sa nekoliko bunara sa slatkom vodom, karakterišu stambene ansamble - letnjikovce poznatih kotorskih vlasteoskih porodica. Dio kompleksa se koristi za stanovanje pa su izvršene brojne pregradnje. Kompleks je u funkciji ali je neadekvatnim korišćenjem i održavanjem degradiran i u ložem stanju.

6miholjskaprevlaka

Poluostrvo Prevlaka sa ostacima Manastira i crkve sv. Mihaila; Prevlaka

Ostaci manastira sv. Mihaila, Prevlaka Na poluostrvu Prevlaka, u jugoistočnom dijelu Bokokotorskog zaliva, na starijem kultnom mjestu benediktinskog manastira 1221.g. sv. Sava postavlja sjedište novoosnovane Zetske episkopije i podiže manastir sv. Arhangela Mihaila. Tokom narednih vjekova egzistira kao duhovni centar šireg područja poznatog pod nazivom Miholjski zbor. Na ovom mjestu je 1262.g. po nalogu episkopa Neofita nastao poznati rukopis Ilovička krmčija. Sredinom XV v. manastir je napušten. U okviru srednjevjekovnog manastirskog kompleksa do sada su otkriveni niski ostaci trobrodne crkve i manastirskih zgrada sa njene sjeverne i južne strane. Na prostoru Prevlake su prilikom arheoloških istraživanja pronađeni ostaci antičke građevine sa podnim mozaikom, preromaničke građevine, kao i brojni fragmenti arhitektonske kamene plastike ukrašene pleternom ornamentikom. Karajem XX vijeka kompleks se u građevinskom i duhovnom smislu obnavlja.

7svetivid

Gornja Lastva

Crkva Sv. Vida, Gornja Lastva Crkvica se nalazi na istoimenom brdu, sa koga se pruža veličanstven pogled na veliki dio zaliva i otvorenu pučinu. Prema predanju, vrlo je stara a prvobitno je bila parohijska crkva Gornje Lastve. Prvi put se pominje u kotorskim notarskim knjigama 1327. godine. Sa desne strane ulaznih vrata nalazi se kamenica za blagoslovljenu vodu, i na njoj u bareljefu uklesan vizantijski krst. Takođe, konstrukcijom oltara podsjeća na rano hrišćanske građevine iz vizantijskog perioda. Zbog oteženog pristupa retko se koristi i u lošem je stanju.

PA