KOTOR

Prirodno i kulturno – istorijsko područje Kotora čini harmoničnu simbiozu prirodnih fenomena i graditeljskog nasleđa. Ovo područje obuhvata unutrašnji, najuži (340 m) i u kopno najdublje (33 km) usječeni dio Bokokotorskog zaliva.

Objavljeno: 06. 05. 2017 - 10:29

Gradovi kao i veća i manja naselja koja sačinjavaju područje Kotora predstavljaju deset raznovrsnih karakterističnih cjelina, koje se nadovezuju u skoro neprekinutom nizu: Dobrota, Orahovac, Risan, Perast, Morinj, Kostanjica, Stoliv (Donji i Gornji), Prčanj, Muo i Škaljari.

Umjesto antičkog i rimskog centra Risna, koji je do danas sačuvao tragove većih građevina, inskripcija i mozaika rimskih vila, Kotor postaje središte u ranom srednjem vijeku.

Grad Kotor je urbanistički determinisan zaštitnim bedemima, koji se spuštaju sa vrha brda Sv. Ivana (260m), prateći dvije kratke rijeke Škurdu i Gurdić sa pokretnim mostovima i obalu mora. Taj kontinuirani fortifikacioni sistem, koji prati ćudljivu i izukrštanu liniju strmog masiva (oko 5 km), predstavlja i sa vojnog i sa estetskog stanovišta najkrupniji i najimpresivniji dio spomeničkog fonda, koji uokviruje grad.

Od 30 crkava, zabilježenih ili sačuvanih u starom gradu posebno su važne 4 crkve iz epohe romanike (Sv. Luka 1195, Sv. Ana - vjerovatno 1195, Sv. Marija, 1222, Sv. Pavle 1266, pored katedrale (Sv. Tripuna 1166).

Urbano jezgro starog Kotora karakteriše sazvežđe od 12 manjih ili većih trgova, koji ljepotom svojih nepravilnih oblika humanizuju uski i stiješnjeni prostor krivudavih ulica. Trgovi su imali specifičnu namjenu. Najveći i arhitektonski najbolje uobličen je ˝Trg od oružja˝ kod glavnih gradskih vrata (srednjovjekovni arsenal), sa nizom značajnih objekata, srednjovjekovnom ˝Turris torturae˝ kasnije ˝Sat kulom˝ iz 1602. godine, i nedovršenom renesansno-baroknom ˝Kneževom palačom˝ i zgradom u kojoj je početkom XIX vijeka otvoreno drugo stalno pozorište u Jugoslaviji.

Južnije je ˝Trg od brašna˝ sa palatom ˝Pima˝ iz XVII vijeka i nizom drugih palata iz XVII i XVIII vijeka (Bizanti, Beskuća, Vrakjen, Buća).

Na idućem trgu je arhitektonska dominanta katedrala Sv. Tripuna, prvobitno podignuta i IX vijeku, sasvim pregrađena 1166. godine, dok joj današnji izgled fasade datira iz XVII vijeka, nakon katastrofalnog potresa iz 1667 – godine. Ovaj trg uokviruju veoma skladne palate i građanske zgrade XVII-XIX vijeka, dok je nešto sjevernije omanji trg sa palatom Grgurina iz početka XVIII vijeka, sada zgradom Pomorskog muzeja, čiji eksponati sugestivno iznose razvoj civilizacije i kulture na ovom području.

Još su tri trga vezana za njihovu raniju ekonomsku funkciju: ˝Trg od mlijeka˝, ˝Trg od drva˝i ˝Trg od salate˝.

Kako je Kotor u srednjem vijeku bio veliki centar zanatstva u gradu su karakteristične zasvođene radnje sa ulaznim vratima ˝na koljeno˝. Još treba podvući izuzetno veliko bogatstvo umjetničkih izrađenih mramornih oltara, ikona i drugih slika, kultura, umjetnički obrađenog srebra, stilskog crkvenog ruha i fragmente sačuvanih fresaka.

Između Perasta i Kotora u Donjem Orahovcu nalazi se crkva sv. Đorđa za koju se smatra da je izgrađena u XV ili XVI vijeku, a posjeduje freske sa početka XVII vijeka.

Takođe u Dobroti na mjestu stare crkve iz XIII vijeka podignuta je u XVII vijeku crkva sv. Mateja. 

2


Stari grad

3

Na ostacima stare preromaničke crkve iz 809. godine u starom gradu Kotoru podignuta je katedralna crkva sv. Tripuna 1166. godine. Sadašnji izgled zvonici su dobili krajem XVII vijeka. Katedrala posjeduje vrijedne primjerke mobilijara i umjetničkih djela. Poseban raritet je jedna strana ciborijuma iz prvobitne crkve iz 9. vijeka. Od fresaka, iz 14. vijeka sačuvani su samo manji fragmenti - Raspeće i Skidanje s krsta u apsidi, te desetak figura u tjemenima lukova između brodova. Relikvijarij katedrale smješten je u polukružnoj spratnoj kapeli, i tu se pored "svete glave" sv. Tripuna, čuvaju brojne relikvije i votivni predmeti najrazličitijih oblika, djela kotorskih zlatara od 15. do 20. vijeka". 

U starom gradu u Kotoru nalazi se crkva sv. Luke podignuta 1195. godine. Uz sjevernu fasadu prizidana je kapela sv. Spiridona u XVIII vijeku. 

Crkve sv. Marije Koleđate, takođe se nalazi u starom gradu. Na tom mjestu se nalazila ranohrišćanska bazilika iz prve polovine VI vijeka. Crkva je podignuta 1221. godine. U Kotoru je još zovu crkva Gospe od zdravlja. 

Crkva sv. Pavla u Starom gradu zidana je 1263. godine.
 

4

Palate u Dobroti

Veliki broj kuća i palata u Dobroti, Prčnju i Starom gradu iz XVII, XVIII i XIX vijeka. 

5

Crkva sv. Eustahija; Dobrota

U Dobroti nadomak Kotora nalazi se crkva sv. Eustahija. Prvo pominjanje ove crkve datira još u XIV vijeku. Sadašnja građevina podignuta je u XVIII vijeku.
 

Urbana cjelina, Stari grad KO ima 224 stambena objekta. Na teritoriji Opštine Kotor postoji 192 nepokretnih kulturnih dobara:

Apoteka; državna zgrada 164-5 (Palata Grubonja, Angr. br. 502)

Biskupija (Angr. br. 336)

Centar za kulturu (bivša Mletačka vojna bolnica, Angr. br. 280/1, 2, 3)

Crkva Gospe od Milosrđa; Tabačina, Dobrota

Crkva Gospe od Snijega (stara); Škaljari

Crkva Gospe od Snijega; Škaljari

Crkva i ostrvo Gospe od Škrpjela; Perast

Crkva i ostrvo Sv. Đorđa; Perast

Crkva Imena Marijinog; Donji Stoliv

Crkva Pokrova Bogorodice sa pravoslavnim gradskim grobljem; Škaljari

Crkva pomoćnice kršćana; Muo

Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije; Prčanj

Crkva Rize Bogorodice; Krimovice, Donji Grbalj

Crkva Roždestva Bogorodice; Kovači, Donji Grbalj

Crkva Roždestva Presvete Bogorodice; Kubasi, Donji Grbalj

Crkva sv. Ane

Crkva sv. Ane; Gornji Stoliv

Crkva sv. Ane; Prčanj

Crkva sv. Antuna; Prčanj

Crkva sv. Arhanđela Mihaila; Kovači, Donji Grbalj

Crkva sv. Bazilija; Donji Stoliv

Crkva sv. Dimitrija; Nalježići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Đorđa; Donji Orahovac

Crkva sv. Đorđa; Glavati, Donji Grbalj

Crkva sv. Đorđa; Lješevići, Donji Grbalj

Crkva sv. Đorđa; Mirac

Crkva sv. Đorđa; Pelinovo, Gornji Grbalj

Crkva sv. Đorđa; Prijeradi, Gornji Grbalj

Crkva sv. Đorđa; Sutvara, Gornji Grbalj

Crkva sv. Đorđa; Šišići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Eustahija; Dobrota

Crkva sv. Gospođe; Gorovići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Gospođe; Nalježići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Gospođe; Perast

Crkva sv. Gospođe; Šišići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Haritona; Lješevići, Donji Grbalj

Crkva sv. Ilije – stara; Zagora, Donji Grbalj

Crkva sv. Ilije; Dobrota

Crkva sv. Ilije; Gornji Stoliv

Crkva sv. Ilije; Nalježići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Ivana – donja; Dobrota

Crkva sv. Ivana Krstitelja; Prčanj

Crkva sv. Josipa

Crkva sv. Jovana Bogoslova; Zagora, Donji Grbalj

Crkva sv. Jovana; Dub, Gornji Grbalj

Crkva sv. Jovana; Gorovići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Jovana; Pobrđe, Donji Grbalj

Crkva sv. Kuzmana i Damjana; Muo

Crkva sv. Luke; Stari grad

Crkva sv. Matije; Dobrota

Crkva sv. Mihajla

Crkva sv. Mihovila sa rimokatoličkim gradskim grobljem; Škaljari

Crkva sv. Mihovila; Dobrota

Crkva sv. Mine; Šišići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Nedjelje; Radanovići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole; Bigovo, Donji Grbalj

Crkva sv. Nikole; Bratešići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Nikole; Glavati, Donji Grbalj

Crkva sv. Nikole; Lješevići, Donji Grbalj

Crkva sv. Nikole; Pelinovo, Grbalj

Crkva sv. Pavla

Crkva sv. Petke; Bunovići, Morinj

Crkva sv. Petke; Glavatičići, Donji Grbalj

Crkva sv. Petke; Lješevići, Donji Grbalj

Crkva sv. Petke; Vranovići, Donji Grbalj

Crkva sv. Petra; Ljuta, Dobrota

Crkva sv. Save; Kovači, Donji Grbalj

Crkva sv. Srđa; Višnjeva, Donji Grbalj

Crkva sv. Teodora Tirona; Zagora, Donji Grbalj

Crkva sv. Tome; Prčanj

Crkva sv. Trojice; Kubasi, Donji Grbalj

Crkva sv. Trojice; Pelinovo, Gornji Grbalj

Crkva sv. Vare; Vranovići, Donji Grbalj

Crkva sv. Vartolomeja; Krimovice, Donji Grbalj

Crkva sv. Varvare; Sutvara, Gornji Grbalj

Crkva sv. Vasilija Velikog; Zagora, Donji Grbalj

Crkva sv. Vasilija; Nalježići, Gornji Grbalj

Crkva sv. Vićencija; Škaljari

Crkva Svih Svetih (Sv. Vrača); Dobrota

Crkva Uspenja Bogorodice; Lješevići, Donji Grbalj

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice; Višnjeva, Donji Grbalj

Crkvina; Dobrota

Čardak sv. Petra; Morinj

Dom pomorstva Bokeljska mornarica (Angr. br. 392)

Dominikanski samostan (Angr. br. 453)

Državna zgrada br. 211 (kuća Ribica, Angr. br. 444)

Franjevački manastir sv. Klare i zvonik

Franjevački samostan

Franjevački samostan (Angr. br. 450)

Franjevački samostan sa crkvom sv. Nikole; Prčanj

Grad Perast

Gradska vrata (Bedemi Kotora)

Groblje na Gurdiću (Kompleks samostana sv. Franja sa srednjovjekovnim grobljem)

Kapela Blaženog Gracije; Muo

Katedrala sv. Tripuna

Kino ‘Boka’ (Gospa od Anđela, Angr. br. 370)

Kneževa palata (Angr. br. 432)

Kuća Boža Dabinovića (Palata Radimiri-Dabinović, Krivi palac); Dobrota

Kuća Božidara Kamenarovića; Dobrota

Kuća br. 146; Prčanj

Kuća br. 93; Dobrota

Kuća kapetana Luke Miloševića (Palata Natale i Vido Milošević, Veliki palac); Dobrota

Kuća Miloša Vukasovića br. 8; Dražin vrt, Orahovac

Kuća profesora Miroslava Montani (Rodna kuća Tripa Kokolje); Perast

Kuća tri sestre (Kuća br. 171 u Prčanju u kojoj se rodio i umro Ivo Visin); Prčanj

Kuća vojvode Tome Milinovića; Morinj

Kula Baja Pivljanina; Dražin rt, Orahovac

Kula gradske straže (Angr. br. 431)

Neznabožačko groblje; Morinj

Palata Avramov (Palata Tripković-Dabinović-Avramov); Dobrota

Palata Beskuća; Prčanj

Palata Dabinović (Kokotova kula); Dobrota

Palata Drago (Angr. br. 335)

Palata Florio-Luković; Prčanj

Palata Ivanović (Palata Don Gracije Ivanovića); Dobrota

Palata Ivanović; Dobrota

Palata Ivanović-Ćetković; Dobrota

Palata Milošević (Palata Radoničić-Milošević); Dobrota

Palata Pima (Angr. br. 326)

Palata Radimiri (101); Dobrota

Palata Radimiri; Dobrota

Palata Radoničić (Zavod za biologiju mora); Dobrota

Palata Radoničića; Dobrota

Palata Tripković; Dobrota

Palata Verona (Angr. br. 147); Prčanj

Palata Vida Lusina (Zgrada Centralne komisije, Angr. br. 291); Dobrota

Palata Vrakjen (Angr. br. 299-300)

Parohijska crkva posvećena Rođenju Bogorodice; Prčanj

Pomorska škola Martinović; Perast

Prahovac i Vatra

Prirodno i kulturno-istorijsko dobro Kotora

Prva osnovna škola na narodnom jeziku; Morinj

Robna kuća Napredak (Angr. br. 434)

Ruralni kompleks sa kulom; Vranovići, Donji Grbalj

Slavijanska čitaonica; Dobrota

Stara vijećnica (Angr. br. 433)

Stara župna crkva; Prčanj

Stari grad Kotor sa zidinama kao i gradski bedemi

Stijena Lipci; Strp

Toranj sa satovima (Kula sa gradskim satom, Angr. br. 437)

Ulica Lukovića; Prčanj

Upravna RO Kotor (Angr. br. 364, palata Beskuća)

Upravna zgrada SPCO (Angr. br. 459, Riznica SPC)

Zgrada Andrije i Filipa Lukovića; Prčanj

Zgrada istorijskog arhiva (Angr. br. 318)

Zgrada Istorijskog arhiva; Škaljari

Zgrada Muzičke škole (Angr. br. 456, Vladičanski dvor)

Zgrada Pomorskog muzeja (Palata Grgurin, Angr. br. 391)

Zgrada SO Kotor i DPO (Angr. br. 317)

Zgrada SO Kotor i DPO (Angr. br. 320, Stara gimnazija)

Zgrada Zatvora (Angr. br. 341)

Rimski mozaik; Risan

Područje između rta Murove i rta Strpačkog; Risan, Perast

Carine – Risan

Palata Ivelić

Urbano jezgro Risan, Ulica Gabela, Trg 21 novembar i 42 objekta

Crkva svetog Jovana – Risan

Crkva svetog Luke (Smokovac) – Risan

Zadužbina Ljubatovića sa crkvom sv. Dimitrija; Risan

Manastir Banja sa crkvom sv. Đorđu; Risan

Kompleks crkva Sv. Petra i Pavla sa kapelom Sv. Arhanđela– Risan

Spomen kosturnica podignuta palim borcima II Dalmatinske brigade poginulim prilikom borbe protiv Njemaca za oslobođenje ovog kraja nov. 1944 god; Dobrota

Spomen-bista Maša Brguljana; u parku „Slavija“

Spomen-bista Nikole Đurkovića i Save Ilića; Risan

Spomen-bista Veljku Drobnjakoviću; na ulazu u OŠ „Veljko Drobnjaković“, Risan

Spomenik palim borcima i žrtvama rata Opštine Kotor

Spomenik palim borcima toga kraja; Prčanj

Spomen-ploča borcima prve Bokeške brigade poginulim za oslobođenje Boke novembra 1944 godine; Mirac

Spomen-ploča desetorici palih boraca; Muo

Spomen-ploča devetorici strijeljanih boraca Orjenskog i Lovćenskog bataljona, strijeljanih 11. 1943 g; Lipci

Spomen-ploča dvojici palih boraca II dalmatinske brigade poginulim 1944 g. za oslobođenje Perasta; Perast

Spomen-ploča gdje je bio okružni komitet KPJ za Boku; Zalazi

Spomen-ploča na grobu strijeljanih mornara iz ustanka 1918 u Boki; Škaljari

Spomen-ploča Nikoli Đurkoviću u znaku njegovog izbora kao komuniste za predsjednika opštine Risan 22. 1936 god; na Domu kulture, Risan

Spomen-ploča osmorici palih boraca; na zgradi Doma kulture, Stoliv

Spomen-ploča palim borcima i žrtvama rata; Dragalj

Spomen-ploča palim borcima iz tog kraja; Trešnjica, Grbalj

Spomen-ploča palim borcima Kovča; Kovča

Spomen-ploča palim borcima; na Domu kulture, Dobrota

Spomen-ploča palim borcima; na Domu kulture, Škaljari

Spomen-ploča posvećena bitci koju je vodio Orjenski bataljon protiv okupatora 7. 1941; Cerovik, Donje Krivošije

Spomen-ploča posvećena bitci protiv Italijana; Bratišići, Grbalj

Spomen-ploča posvećena bitci protiv Njemaca za oslobođenje Grkavca; Grkavac

Spomen-ploča posvećena formiranju prvog ilegalnog NOO za Grbalj; na domu kulture, Gorovići, Grbalj

Spomen-ploča posvećena partijskoj organizaciji Dragalja koju su u maju 1942 zarobili i strijeljali na ovom mjestu; Dragalj

Spomen-ploča posvećena pogibiji Miroja Jovanovića, Veljka Ćatovića i Jova Radulovića; Donji Orahovac

Spomen-ploča strijeljanim rodoljubima iz Krtola; Trojica

Spomen-ploča trojici prvoboraca iz tog kraja; na zgradi Doma kulture „Sloboda“, Prčanj

Spomen-ploča u znak formiranja prvog ilegalnog NOO; Prčanj

Spomen-ploča učenicima palim u borbi NOV; na zgradi srednje pomorske škole