Crnoj Gori pohvale i preporuke za program ekonomskih reformi do 2019.

Delegacija Vlade Crne Gore, koju je predvodila savjetnica predsjednika Vlade za ekonomska pitanja i koordinatorka izrade Programa ekonomskih reformi Crne Gore dr Nina Vujošević, prisustvovala je danas sastanku ministara vlada zemalja Zapadnog Balkana i Turske koji je održan u Briselu u okviru ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i Zapadnog Balkana i Turske.

Objavljeno: 23. 05. 2017 - 22:40

Kako se navodi u saopštenju iz Vladinog Službe za odnose s javnošću, to je završni sastanak u procesu ocjene Program ekonomskih reformi za period 2017-2019. godine u ekonomskom i finansijskom dijalogu EU i zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Na sastanku su usvojeni zaključci i preporuke koje je EU dala zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj u daljem procesu ekonomskog upravljanja i vođenja ekonomske politike u narednom srednjoročnom periodu i za izradu Programa ekonomskih reformi za 2018. godinu.

- EU je u procesu ocjene Programa ekonomskih refomi, pohvalila napredak Crne Gore u izradi ovogodišnjeg Programa ekonomskih reformi, uz preporuke da u narednom periodu Crna Gora treba da usvoji srednjoročnu fiskalnu strategiju sa mjerama fiskalne konsolidacije koji će stabilizovati javni dug, kao i da smanji učešće javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu. Takođe, preproučene su aktivnosti na daljem smanjenju učešća nenaplativih kredita u ukupnom kreditnom portfoliju. Pored toga, Crnoj Gori su date preporuke za sprovođenje strukturnih refomi za razvoj mreža elektronske komunikacije visoke brzine, kao i reformi usmjerenih na dalju finansijsku i nefinansijsku podršku sektoru malih i srednjih preduzeća. U okviru preporuka EU za dalje reforme u zemlji, sadržana je i preporuka usmjerena na neophodnost reforme Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kako bi se smanjili destimulansi da se žene uključe na tržište rada. Takođe je preporučeno da se sagledaju aktivne politike na tržištu rada neophodne da se smanji dugoročna nezaposlenost, naročito žena i mladih - navodi se u saopštenju.

Na današnjem sastanku ministara, kojem su prisustvovali i ostali visoki predstavnici vlada zemalja EU, Zapdnog Balkana i Turske, crnogorska delegacija je istakla da Program ekonomskih reformi obuhvata projekcije makrofiskalnog okvira zemlje u srednjem roku sa pratećom Agendom strukturnih reformi. Delegaciji su se na ovom susretu pridružili generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u Ministarstvu finansija Iva Vuković i predstavnik Misije Crne Gore pri EU u Briselu, Bojan Paunović.

- Crnogorska delegacija je predstavila ekonomske trendove u zemlji u prvom kvartalu 2017. godine ističući da je u posmatranom periodu primjene Programa ekonomskih reformi za 2017. povećana ekonomska aktivnost, što je doprinijelo rastu broja zaposlenih u odnosu na prvi kvartal 2016. godine za 4,2%, kao i da je zahvaljujući mjerama fiskalne konsolidacije ostvaren rast budžetskih prihoda od 2,5% u periodu od januara do 19. maja u odnosu na prvih pet mjeseci 2016. godine. Istaknuto je da je u eksternom sektoru zabilježen rast neto priliva stranih direktnih investicija u odnosu na uporedni period, nakon što je neto priliv stranih direktnih investicija bio snažan i u 2016. kada je iznosio 10% BDP, kao i da je poboljšana porkrivenost uvoza izvozom robe u odnosu na uporedni period 2016. godine. Imajući u vidu povećanje broja noćenja turista u prva dva mjeseca 2017. u odnosu na isti period prethodne godine, istaknuto je očekivanje da će navedeni trendovi u eksternom sektoru doprinijeti smanjenju deficita tekućeg računa platnog bilansa zemlje u ovoj godini. Takođe je istaknuto da će Vlada Crne Gore početom juna mjeseca predložiti srednjoročnu Fiskalnu strategiju koja treba da doprinese ostvarenju suficita javnih finansija od 2019. godine i uspostavljanju opadajućeg trenda javnog duga, što u krajnjem treba da doprinese daljem jačanju makroekonomske stabilnosti i održivom ekonomskom rastu zemlje - preciziraju iz Vlade.

Dalje se potcrtava kako je održiv i inkluzivan ekonosmi rast usmjeren na povećanje kvaliteta života građana predstavlja starteški cilj razvoja Crne Gore, kako bi se brže prevazilazio razvojni gep odnosno razlika u dohotku per capita u Crnoj Gori u odnosu na prosjek EU.

- Na današnjem sastanku je takođe istaknutno da BDP per capita Crne Gore mjeren paritetom kupovnih snaga na nivou od 42% EU prosjeka, što je najviše u regionu Zapadnog Balkana, ali to ipak i dalje ukazuje na razvojni jaz između Crne Gore u odnosu na EU. Zato će Vlada u cilju njegovog prevazilaženja, i bržeg sustizanja evropskog dohotka per capita, u narednom srednjoročnom perodu kombinovati mjere ekonomske politike usmjerene na jačanje makroekonomske stabilnosti i povećanje konkurentnosti ekonomije - zaključuje se u saopštenju.

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.