Skandaloznom primjenom neustavnog zakona povrijeđena prava više hiljada majki

Ustavni sud Crne Gore dostavio je poslanicima Demokrata obrazloženu odluku tog Suda o ukidanju pojedinih odredaba zakona kojim je uređen pravni status korisnica naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, saopšteno je iz te stranke. 

Objavljeno: 13. 01. 2018 - 15:25

"Očekuje se da će ovih dana odluka Ustavnog suda biti objavljena u Službenom listu Crne Gore, kada će prestati da važi odredba navedenog zakona kojom je bilo propisano da pravo na naknadu pripada samo majkama kojima je nakon 06.08.2015. godine prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, kao i više odredaba u dijelu u kojem je propisano da se prava na naknadu predviđena novodonesenim zakonom vezuju za dan njegovog stupanja na snagu, tj. za 30.06.2017. godine"- navodi se u saopštenju Demokrata koje potpisuje Neven Gošović, član Predsjedništva.

Naime, kako dalje objašnjavaju, Ustavni sud je stao na stanovište da je isključivanjem mogućnosti da pravo na naknadu ostvare i majke koje su imale zaključen ugovor o radu na određeno vrijeme, zakonodavac povrijedio Ustavne principe o vladavini prava i jednakosti svih pred zakonom, kao i da je pravni status korisnica prava na naknadu zakonom trebalo urediti, počev od 12.05.2017. godine, kada su na osnovu odluke Ustavnog suda prestale da važe odredbe člana 54a i 54b Zakona o dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Ustavni sud je, takođe, kao nesaglasne sa Ustavom, ukinuo i odredbe člana 12 osporenog zakona, kojima je bilo određeno da se sa danom 30.06.2017. godine obustavja izvršenje konačnih i pravosnažnih rješenja donesenih na osnovu zakona kojim je majkama omogućeno da ostvare pravo na doživotnu naknadu, kao i da se obustavlja izvršenje rješenja kojim je majkama utvrđen umanjeni iznos naknade. Ustavni sud je ukinuo i odredbe tog člana kojim je bilo propisano da akte o obustavljanju navedenih rješenja donosi mjesno nadležni centar za socijalni rad i da žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

"Time je Ustavni sud, kao suprotne Ustavu, ukinuo upravo odredbe zakona čijom isključivom primjenom su centri za socijalni rad donijeli oko 22.000 rješenja, kojima su sa danom 30.06.2017. godine obustavljene isplate naknade majkama.

Skandaloznom primjenom neustavnog zakona posebno su povrijeđena prava više hiljada majki, koje su nakon što im je obustavljena naknada upućene na Zavod za zapošljavanje, gdje najveći broj njih ne ostvaruje bilo kakvu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Pri svemu tome, Upravni sud, naočigled ukupne javnosti, već više mjeseci ne odlučuje u više hiljada predmeta formiranih po podnesenim tužbama majki.

Demokrate su u više navrata ukazivale da posebno nije moguće obustaviti izvršenje konačnih i pravosnažnih rješenja kojima su utvrđena prava majki na umanjen iznos naknade, jer su ta rješenja donesena na osnovu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, za koji je Ustavni sud utvrdio da je saglasan sa Ustavom. Sada je više nego jasno da obustava izvršenja tih rješenja nije moguća, a da se pritom ne prekrše Ustavni principi o vladavini prava i o saglasnosti pravnih propisa"- navodi se u saopštenju Gošovića.