Knežević: Neću otkriti ime sudije, jer ne vjerujem u tužilaštvo i sudstvo

"Milivoje Katnić je zaključio da ne postoje prepreke, da mi tužiteljka Stojanka Radović nije rod, ja sam dao iskaz u svojstvu svjedoka, ponovio sam navode da sam imao ponudu od visoko pozicioniranog sudije da platim 10.000 eura kako bi se poništila presuda kojom sam proglašen krivim za napad na policajca", rekao je lider DNP-a, Milan Knežević.

Objavljeno: 13. 02. 2018 - 13:43

Knežević je dodao i da neće reći ime sudije, jer "ne vjeruje u tužilaštvo i sudstvo".

"Ja neću izreći ime sudije koji mi je ponudio da završi slučaj na način što ću dati 10.000 eura, zato što ne vjerujem u tužilaštvo i sudstvo a oni koji su se pronašli u tome, oni imaju problem sa tužilaštvom. Taj sudija je samo ušao u lavirint pravosuđa,a  korupciju doživljava kao opšti obrazac ponašanja, mislio je da mi može pomoći tako što ću mu ja dati 10.000 eura. Jasno se znaju tarife za ubistva, saobraćajke, o čemu svi ćute, a kada neko kaže istinu pozovu ga na saslušanje", dodao je Knežević.

Knežević je saopštio sutkinji Stojanki Radović "da se začudio što se Radomir Raco Ivanović prepoznao".

"Naš pravni tim je istraživao njegovu biografiju i smatramo da tužilaštvo treba da ga ispitaradni tim istraživao biografiju Radomira Ivanovića i postoji sumnja da je mogao potpasti pod slučajevima korupcije i da ga sasluša", smatra.

"Imam više sumnji, on je vodio istragu o ubistvu Duška Jovanovića i bio je nezainteresovan za taj slučaj, previdio je limenku Red bulla i kesicu pistaćija koji su kasnije uvršteni kao dokaz, razdužio je predmet braće Gojačanin, obrazlazući to umorom, vodio je istragu o eksploziji na kuću Šurine, koja svi znamo, nikada nije završena, prema našim saznanjima pokušao je prevariti sud, kada su mu uzeli službeni stan, iako je utvrđeno da ima kuću na Zlatici", između ostalog je naveo Knežević.
Ivanović je bio u vijeću sudije Radoja Jovića u slučaju državni udar, dodao je.

"U tom slučaju je bilo 27 registratora. Nakon samo četiri dana, sudsko vijeće je ekspresno potvrdilo optužnicu, iako u optužnici bilo toliko procesnih grešaka, da bi to vratio i student. On je pozvao Milivoja Katnića da me hitno sasluša poslije presa. Svi ovi elementi koje sam iznio na konferenciji zaslužuju da se obavi razgovor sa njim. Da ne znam da ima veću platu od 650 eura, pomislio bih da je Medenica mislila na njega kada je rekla da sudije ne moraju da budu visokomoralne", saopštava Knežević.

Podsjetimo, po­sla­nik DF-a je na­vo­de o po­nu­di iz­nio ka­da je do­bio od­lu­ku Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je osu­đen na če­ti­ri mje­se­ca ro­bi­je zbog na­vod­nog na­pa­da na po­li­caj­ca 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne.

Pr­vo­bit­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Kne­že­vić je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, ali je Vi­ši sud tu ka­znu oci­je­nio pre­ve­li­kom te je sma­njio.