Krivične prijave zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka

Nadležni državni organi, tokom prošle godine,  podnijeli su deset prijava - tri krivične i sedam prekršajnih, protiv fizičkih, pravnih i NN lica, zbog nelegalne eksploatacije pijeska i šljunka na lokacijama koje se nalaze na Limu, Morači i Cijevni, pokazuje zvaničan Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede. 

Objavljeno: 13. 03. 2018 - 10:35

Takođe, podnijeto je i sedam prekršajnih naloga – protiv pet pravnih i dva fizička lica, zbog eksploatacije šljunka sa poljoprivrednog zemljišta.

Podsjetimo, nadležni organi su aprila 2017. godine, uveli moratorijum na eksploataciju šljunka i pijeska iz rječnih korita.

Odluka o zabrani dalje eksploatacije šljunka i pijesak donijeta je zbog isteka koncesionih ugovora, pojave nelegalne i neplanske eksploatacije, a kao dodatni uslov koji je uticao na uvođenje moratorijuma bio je i nepostojanje projekata regulacije vodotoka.

Istom odlukom omogućeno je izvođenje interventnih radova u svrhu regulacije vodotoka, kako bi se spriječile potencijalne štetne posljedice. Nakon donošenja ove odluke, izrađen je Akcioni Plan za sprovođenje moratorijuma na eksploataciji rječnih nanosa i zaštite rječnih tokova.

U cilju koordinacije i implementacije, a kao i jedna od aktivnosti predviđenih Akcionim planom, formirana je radna grupa za praćenje realizacije planiranih aktivnosti tokom trajanja Moratorijuma. Koordinacioni tim je obišao sve lokacije u Crnoj Gori i sačinio Izvještaj o zatečenom stanju nakon uvođenja Moratorijuma. Izvještaj koordinacionog tima prikazao je zatečeno stanje na terenu, koje se uzelo kao nulto stanje i koje je bilo mjerilo rada na uređenju vodotoka u narednom periodu. Moratorijumom je obuhvaćeno 25 lokacija u koritima rijeka: Morače, Lima, Tare, Ibra, Grnčara i Gračanice, gdje su koncesioni ugovori istekli tokom 2016. godine, kao i ostale kritične tačke u rječnim koritima. Koordinacioni tim za praćenje odluke o zabrani eksploatacije rječnih nanosa imao je intenzivne terenske aktivnosti u cilju kontrole poštovanja moratorijuma i izvođenja interventnih radova. Uprava za vode, u cilju efikasnije kontrole, obezbijedila je kontakt telefon i posebnu e-mail adresu: [email protected], kako bi zainteresovana javnost mogla da prijavi nelegalnu eksploataciju šljunka i pijeska u rječnim koritima.

“Tokom 2017. godine dostavljena je 21 prijava na navedenu e-mail adresu, i iste su uredno proslijeđene nadležnim inspekcijskim organima i članovima Koordinacionog tima na čijoj teritoriji je prijavljena nelegalna eksploatacija”, kažese u godišnjem Izvještaju.

Nakon dostavljenog izvještaja Koordinacionog tima o zatečenom stanju, Uprava za vode formirala je komisiju sa zadatkom pregleda korita rijeka Lim, Tara i Grnčar, a na potezima gdje se formiraju rječni sprudovi i gdje erozija uništava priobalno zemljište. Komisija je pregledom rječnih korita, sa ocjenom postojećeg stanja i predlogom sanacionih mjera, sačinila Izvještaje za 6 opština na čijim teritorijama gravitiraju rijeke Grnčar, Lim i Tara, te i predložila Upravi za vode da izda saglasnosti za interventne radove, u periodu od 01.07.2017. do 31.10.2017. godine. Ukupni efekti interventnih radova su više nego zadovoljavajući.

“Dobili smo uređena korita na potezima gdje su izvedeni radovi, ojačane su obaloutvrde, a za izvađeni višak materijala vođena je bolja evidencija. Količine izvađenog materijala, na koje je obračunata naknada za izvađeni material iz vodotoka za 2017. godinu, veće su nego prethodne godine kada su još na snazi bili koncesioni ugovori. Glavni benefiti su uređenje rječnih korita, povećana bezbjednost vodotoka i zaštita priobalnog zemljišta”, zaključuje se u Izvještaju.