EKIP: Elektronska komunikaciona infrastruktura u CG na visokom stepenu razvoja

Širom svijeta se svake godine, među članicama ITU-a (International Telecommunication Union), slavi se 17. maj - Svijetski Dan telekomunikacija i informacionog društva.

Objavljeno: 16. 05. 2018 - 15:13

Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), kao specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija, je osnovana 17. maja 1865.godine. Istog datuma potpisana je Prva konvencija o međunarodnoj telegrafiji, a 1969. godine, počela i proslava ovog značajnog dana. U novembru 2005. godine Svjetski samit o informacionom društvu je pozvao Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da 17. maj proglasi i za Svijetski dan informacionog društva. Generalna skupština je usvojila ovu rezoluciju 2006. godine.

Jedan od glavnih ciljeva proslave Svijetskog dana telekomunikacija i informacionog društva je da se pomogne podizanju svijesti o mogućnostima koje korišćenje interneta i drugih informacionih i komunikacionih tehnologija može donijeti društvima i privredama država. 

Ovogodišnji Svijetski dan telekomunikacija i informacionog društva u fokus stavlja primjenu vještačke intelegencije koja iz dana u dan ima sve veći uticaj na naše živote. Rješenja i primjena vještačke intelegencije donose mnoge izazove i mogućnosti koja će sa sigurnošću, u narednom periodu, značajno  promijeniti naše životno okruženje i ubrzati razvoj ekonomije. 

''Poslednjih godina postignut je značajan napredak u oblasti vještačke intelegencije. Tehnologije zasnovane na vještačkoj inteligenciji se već pojavljuju kao ključna komponenta proaktivnih alata i aplikacija koje se koriste kako bi se ljudima omogućio bolji život. Poboljšanja će se, između ostalog, odnositi na oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja, finansija, poljoprivrede, transporta i širokog spektra drugih usluga.

U susret proslavi Dana telekomunikacija i informacionog društva istakli bi da su elektronske komunikacione mreže i elektronska komunikaciona infrastruktura u Crnoj Gori na visokom stepenu razvoja. U njima se za pružanje elektronskih komunikacionih usluga primjenjuju najsavremenije tehnologije. Putem takvih mreža korisnicima u Crnoj Gori danas se nude skoro sve elektronske komunikacione usluge koji se pružaju i u razvijenim državama. U regulatornom i tehnološkom pogledu stvoreni su svi neophodni preduslovi za povećanje digitalne pismenosti naših građana kao i smanjivanje i premošćavanje digitalnog jaza između različitih regiona naše države i njihovih stanovnika'', saopšteno je iz EKIP-a.

Razvoj i izgradnja savremenih elektronskih komunikacionih mreža, efikasno korišćenje radio-frekvencijskog spektra, geografska i ekonomska dostupnost širokopojasnog pristupa je cilj u funkciji razvoja digitalne Crne Gore, što je jedan od prioriteta politike razvoja koju sprovodi Vlada Crne Gore.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u velikoj mjeri utiče na razvoj sektora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, o čemu govore i podaci za 2017. godinu. Ističemo nekoliko najznačajnijih:

*Na kraju 2017. godine broj fiksnih pretplatničkih linija iznosio je 152.155 što odgovara penetraciji od 24,54% u odnosu na broj stanovnika, a 78,11% u odnosu na broj domaćinstava.

*Na kraju 2017. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.044.674 što odgovara penetraciji od 168,49 %. Na kraju 2017. godine bilo je 525.100 postpaid i 519.574 prepaid korisnika.

*Na kraju 2017. godine broj korisnika fiksnog širokopojasnog pristupa iznosio je 137.761, što predstavlja rast od 17,2% u odnosu na 2016. godinu. Penetracija fiksnog širokopojasnog pristupa na kraju 2017. godine je iznosila 22,2% u odnosu na broj stanovnika, odnosno 70,6% u odnosu na broj domaćinstava. Broj korisnika mobilnog širokopojasnog pristupa putem data SIM kartica u 2017. godini je porastao za 18,67% u odnosu na 2016. godinu. Broj korisnika koji su pristupili internetu preko mobilnih mreža tokom decembra 2017. godine bio je veći za 10,96% u odnosu na decembar 2016. godine, a penetracija mobilnog širokopojasnog pristupa (data SIM katice) na kraju 2017. godine je iznosila 10,6% u odnosu na broj stanovnika, 

*Na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u domaćinstvima broj lica koja su koristila internet u poslednja tri mjeseca 2017. godine iznosi 71,3%.

*Broj korisnika koji su pristupali internetu putem optike se u toku 2017. godine povećao za 169,4% u odnosu na 2016. godinu, tako da je na kraju 2017. godine bilo ukupno 34.942 korisnika.

*Broj korisnika distribucije AVM sadržaja do krajnjih korisnika na kraju 2017. godine iznosio je 205.964 što odgovara penetraciji od 105,64% u odnosu na broj domaćinstava u Crnoj Gori.

''U skladu sa ovim podacima govori i činjenica da se Crna Gora po stepenu pokrivenosti stanovništva signalom mobilnih mreža može porediti sa najrazvijenijim zemljama Evrope. Naime, sva tri operatora ističu pokrivenost stanovništva GSM signalom od oko 99%, dok ukupna pokrivenost signalom UMTS i LTE mreža iznosi 97-98%'', navodi se u saopštenju.

Stepen tehnološkog razvoja savremenih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža ogleda se u mogućnostima mreže da podrži širokopojasne usluge prenosa podataka. Stalna potreba korisnika za sve većim brzinama prenosa podataka i kvalitetom servisa uslovila je mobilne operatore i u Crnoj Gori da konstantno unapređuju svoje mreže i na taj način drže korak u tehnološkom razvoju sa operatorima u razvijenim evropskim državama. Koristeći pogodnosti pripadnosti velikim telekomunikacionim grupama, mobilni operatori u Crnoj Gori su prepoznati kao regionalni lideri u implementaciji novih tehnologija.

''Podsjećamo da je nivo investicija koje su realizovali operatori u Crnoj Gori posljednjih par godina  izuzetno visok. Tokom 2016. godine nivo investicija je iznosio 117 miliona Eura (čak 50,8% ukupnih prihoda sektora), dok je tokom 2017. godine nivo investicija bio na nivou od 63,3 miliona Eura (28,1% ukupnih prihoda sektora). Planirane investicije za 2018. godinu su oko 37,6 miliona Eura. Poređenja radi, u članicama Evropske Unije investicije se na godišnjem nivou kreću oko 12-15% prihoda u sektoru elektronskih komunikacija. Ovako visok nivo investicija će u narednom periodu dovesti do povećanja dostupnosti i broja širokopojasnih priključaka i povećanja stepena korišćenja savremenih elektronskih komunikacionih usluga'', zaključuje se u saopštenju EKIP-a.