Potrebna strategija ekonomskog razvoja Glavnog grada

Koalicija "Podgorica za 21.vijek" održala je danas pres konferenciju na kojoj su Zdenka Popović, funkcionerka Demokrata i Miloš Konatar, funkcioner GP URA-e govorili o pogubnoj ekonomskoj politici koju je, kako tvrde, Glavni grad do sada vodio, i predstavili šta će ljudi za 21.vijek učiniti tim povodom nakon što 27. maja preuzmu upravljanje Podgoricom.

Objavljeno: 17. 05. 2018 - 18:42

Zdenka Popović je saopštila da je nedostatak valjane strategije ekonomskog razvoja Glavnog grada najbolji dokaz neodgovorne i „ad honomske politike koju godinama vodi aktuelna vlast". 

"Ključni kapitalni projekti se prepisuju decenijama, a ne preduzimaju se bilo kakve suštinske mjere da do njihove realizacije dođe. Podsjećam da je samo za posljednjih deset godina u budžetu Glavnog grada bilo oko 800 miliona eura, a da građani nisu saznali kako je utrošen njihov novac i zašto kapitalni projekti koji su bili obećani, a predviđeni Strateškim planom razvoja, poput PPOV, doma za stare, mnogih saobraćajnica, mostova, nadvožnjaka, vrtića, škola, bolnica, nisu urađeni kako je i bilo planirano", izjavila je Popović.

Kako je napomenula Popović, Strateškim planom razvoja za period od 2012-2017. bilo je predviđeno da se izgradi 174 projekta, od čega je završena samo 1/3.

I pored planiranih 117 miliona eura samo za ovaj period iz budžeta Glavnog grada za kapitalne projekte iz Strateškog plana razvoja utrošeno je 23 miliona eura, ostatak novca se prenosio iz godine u godinu i na kraju je utrošen na troškove administracije, otplatu kredita, kamata, troškova radnih sporova, penala zbog neizvršenja pravosnažnih i izvršnih presuda i za izradu planske i tehničke dokumentacije, objasnila je ona.

Zbog zatvorenosti organa Glavnog grada i netransparentnog rada, građani do sada nisu bili u mogućnosti da učestvuju u procesu donošenja odluka, nisu valjano obavještavani o svojim pravima i obavezama, pa ni o zakonskoj regulativi, smatra Popović. 

"Zato će koalicija za 21. vijek, kada sasvim izvjesno budu nosioci nove vlasti od 27. maja otvoriti lokalnu samoupravu, povećeti transparentnost i izgraditi partnerski odnos sa građanima i NVO. To je najdjelotvorniji način za učešće građana u procesu donošenja odluka, posebno onih koji se tiču kreiranja budžetskih prihoda i rashoda, održivog razvoja, zaštite životne sredine, planiranja i uređenja prostora. Što se tiče budžeta, povećaćemo sopstvene prihode, na način što ćemo uvesti progresivnu stopu poreza na nepokretnost, jer je pravedno da onaj ko ima više i plati više. Istovremeno ćemo smanjiti stopu poreza na nepokretnost za primarno stanovanje. Izradićemo registar novoizgrađenih stambenih objekata kako bi svi investitori ili vlasnici tih objekata počeli da plaćaju porez na nepokretnost shodno Zakonu o porezu na nepokretnost. Prihod koji se ostvari po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i prihod od legalizacije ćemo usmjeriti isključivo za komunalno opremanje lokacija i izgradnju kapitalne i putne infrastrukture. Istovremeno ćemo pojednostaviti i pojeftiniti postupak legalizacije nelegalnih objekata. Donijećemo novu odluku o komunalnim naknadama, koja će omogućiti da se nelegalni objekti legalizuju po cijenama koje su prihvatljive i koje su u skladu sa ekonomskim mogućnostima građana. Tražićemo da se redovno i u punom iznosu uplaćuje prihod po osnovu koncesionih naknada koji je godinama zanemarljiv. Iniciraćemo izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima kojim je predviđeno uvođenje novog nameta, komunalne naknade za održavanje zajedničke komunalne potrošnje, kako bi zaštitili interese građana i preduzetništva u Glavnom gradu", zaključila je Popović.

Miloš Konatar je saopštio da je potrebna strategija ekonomskog razvoja Podgorice, koja se mora zasnivati na tri stuba. Prvi je poboljšanje uslova za direktne strane investicije, ali i domaće.

"Zbog toga ćemo proširiti postojeće biznis zone, propisati nove olakšice za otvaranje novih radnih mjesta i inicirati formiranje novih biznis zona. Takođe, predložićemo i osnivanje slobodne carinske zone na teritoriji Glavnog grada sa posebnim olakšicama za investitore", izjavio je Konatar.

"Drugo, posebna pažnja se mora posvetiti razvoju preduzetništva, kao i mikro i malog biznisa. Zbog toga ćemo osnovati garantni fond koji će omogućiti lakšu dostupnost kreditnim sredstvima kod IRFa i komercijalnih banaka. Ukinućemo biznis barijere i dvostruko plaćanje pojedinih taksi", saopštio je Konatar.

Poslovne prostore u vlasništvu Glavnog grada treba ustupiti novim preduzetnicima na besplatno korišćenje u prvoj godini, a postojećim omogućiti zakup pod povoljnim uslovima, smatra on.  Posebnu pažnju grad mora posvetiti poljoprivrednim proizvođačima i plasmanu njihovih proizvoda. I kako je Konatar naveo, treća stvar će biti insistiranje na efikasnosti preduzeća u vlasništvu Glavnog grada.

"Ne smije se dozvoliti da se gradska preduzeća, kao npr. Parking servis isključivo koriste kao servis za zapošljavanje partijski podobnih, već ćemo insistirati na efikasnom poslovanju kako bi se profit usmjeravao na poboljšanje života građana. Ono što je naša poruka građanima Podgorice je da će znati kako se troši svaki euro novca iz gradske kase, za razliku od dosadašnjeg netransparentnog trošenja novca", zaključio je Konatar.