Marković: Ostvareni rezultati treba da budu podsticaj za još veću efikasnost

Vlada Crne Gore je na 78. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, imenovala dosadašnjeg generalnog direktora Generalnog direktorata za Evropsku uniju i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova Aleksandra Drljevića na dužnost glavnog pregovarača Crne Gore i Evropske unije. Na dužnost zamjenika glavnog pregovarača za poglavlje pravne tekovine EU imenovan je Miodrag Radović, raniji sekretar Ministarstva evropskih poslova, a na dužnost zamjenice glavnog pregovarča – nacionalne IPA koordinatorke Ivana Glišević-Đurović, ranija generalna direktorica za evropske fondove Ministarstva evropskih poslova.

Objavljeno: 24. 05. 2018 - 19:04


U okviru kadrovskih pitanja Vlada je razriješila Vjeru Borozan dužnosti direktorice Javne ustanove Narodni muzej Crne Gore zbog postupanja suprotno članu 23 stav 1 Zakona o sprječavanju korupcije i čl. 16 i 17 Zakona o zaštiti lica i imovine.
Na dužnost direktorice JU Narodni muzej Crne Gore imenovana je Anastazija Miranović, dosadašnja direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture. Data je saglasnost da se za vršioca dužnosti direktora Uprave do imenovanja direktora odredi Božidar Božović.
Na dužnost savjetnice potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku imenovana je dosadašnja samostalna savjetnica II u Kabinetu ministra pravde – portparolka Đina Popović.
Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade za IV kvartal 2017. godine koji je pokazao da je izvještajnom periodu realizovano 93,1 odsto zaključaka Vlade. Analiza izvještajnih podataka pokazala je da i u IV kvartalu 2017. godine nastavljen odličan trend u ispunjavanju zaključaka Vlade – donijeto je ukupno 537 zaključaka, od kojih je 378 realizovano, 28 nije realizovano, dok za realizaciju nije dospio 131 zaključak. Diskusija je zaključena konstatacijom predsjednika Vlade da ostvareni rezultati treba da budu podsticaj za još veću efikasnost i odgovornost u realizaciji postavljenih zadataka.
Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sprovođenja Programa osposobljavanja i zapošljavanja mladih sa stečenim visokim obrazovanjem na poslovima sprječavanja neformalnog poslovanja - „Stop sivoj ekonomiji“. Na bazi iskustva u dosadašnjem sprovođenju ovog projekta, kojim je u prethodne dvije godine obuhvaćeno 245 učesnika, Vlada je odlučila da nastavi realizaciju Programa i u ovoj godini, čime će se doprinijeti kako rješavanju problema nezaposlenosti za još 180 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, tako i suzbijanju sive ekonomije. Kao u prethodnim i u ovoj godini Program je namijenjen nezaposlenim licima sa stečenim visokim obrazovanjem, do 30 godina života, sa radnim iskustvom u najkraćem trajanju od devet mjeseci. Programom će se u 2018. godini omogućiti angažovanje 180 lica iz evidencije nezaposlenih, u trajanju od šest mjeseci.
Usvojen je Izvještaj o radu Investicionio-razvojnog fonda Crne Gore za 2017. godinu s finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2017. godinu. Prilikom predstavljanja Izvještaja istaknuto je da je plan realizacije za 2017. godinu iznosio 120 miliona eura. Zahvaljujući konstantnom fokusu na kreiranju i primjeni modela finansiranja, koji ima za cilj da podrži i unaprijedi crnogorsku privredu, IRF je tokom 2017. godine odobrio 175,6 miliona za finansiranje 439 projekata/ugovora što je 55,6 miliona veća realizacija u odnosu na planiranu. U 2017. godini je u odnosu na 2016. godinu ostvaren rast odobrenih plasmana od 37 odsto. Primarni cilj IRF je otvaranje novih radnih mjesta kroz kontinuiranu podršku i podsticanje ubrzanog razvoja Crne Gore, dinamiziranje rasta rasta mikro, malih, srednjih privrednih subjekata, otvaranju novih preduzeća, ravnomjernog regionalnog razvoja, konkurentnosti i likvidnosti privrednih subjekata, proizvodnje i usluga orjentisanih prema izvozu, proizvodnje kojom se smanjuje uvozna zavisnost, finansiranja infrastrukturnih projekata, kao i podsticanja finansiranja drugih projekata od lokalnog, regionalnog i državnog značaja. Polazeći od strateškog opredeljenja, IRF je tokom 2017. godine realizovao podršku u okviru 33 kreditne linije usmjerene na sljedeće programe: razvoj preduzetništva, podršku postojećim mikro, malim i srednjim preduzećima, podršku preduzećima kroz održavanje i/ili poboljšanje likvidnosti, podsticaj konkurentnosti crnogorskih proizvoda/usluga na drugim tržištima, podrška u realizaciji green i brown field investicija, podrška infrastrukturnim projektima, projektima od ekološkog, lokalnog i državnog značaja i projektima iz oblasti energetike i energetske efikasnosti.
Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu paketa italijanskih i crnogorskih zajedničkih stalnih operativnih procedura za italijansko vazduhoplovstvo za operacije traganja i spašavanja u okviru crnogorskog vazdušnog prostora kao podrška Air Policing misiji, između Vazduhoplovnih snaga Italije i Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore i prihvatila Paket italijanskih i crnogorskih zajedničkih stalnih operativnih procedura za italijansko vazduhoplovstvo za operacije traganja i spašavanja u okviru crnogorskog vazdušnog prostora kao podrška Air Policing misiji, između Vazduhoplovnih snaga Italije i Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore.
Tehnički sporazum između Vlade Crne Gore i Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) za zaštitu vazdušnog prostora Crne Gore, koji je Vlada prihvatila na sjednici održanoj 17. maja 2018. godine, preduslov je za zaključivanje bilateralnih sporazuma sa Republikom Italijom i Republikom Grčkom koje će vršiti misiju zaštite crnogorskog vazdušnog prostora.
Paketom se regulišu određene operativne procedure u misiji zaštite vazdušnog prosotra Crne Gore do zaključenja bilateralnih sporazuma.
Utvrđen je Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate. Radi usaglašavanja važećeg Zakona o visini stope zatezne kamate sa Direktivom 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama, ovim zakonom se predlaže da stopa zakonske zatezne kamate bude utvrđena u visini osnovne stope (t.j. stope koju utvrđuje Evropska centralna banka za glavne operacije refinansiranja) uvećane za osam procentnih poena, umjesto za sedam, kako je do sada bilo propisano.
U okviru usklađivanja sa propisima Evropske unije, Vlada je donijela i Uredbu o o izmjeni uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla.
Usvojen je Adendum na izvještaj o predstavljanju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru mehanizma Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava (UPR). Ovaj dokument sadrži pozicije Crne Gore u odnosu na preporuke trećeg ciklusa UPR, a rezultat je zajedničkog rada Vladinih institucija, predstavnika sudstva i tužilaštva, institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i nevladinih organizacija. Tokom interaktivne diskusije, održane u Ženevi 22. januara 2018, Crna Gora je primila ukupno 169 preporuka. Tom prilikom, u okviru usvojenog Nacrta izvještaja Radne grupe, Crna Gora je prihvatila 151 preporuku, od čega su 144 preporuke prihvaćene kao preporuke koje su u procesu implementacije ili već implementirane. Crna Gora je odbila 3 preporuke, dok je 15 preporuka ostavljeno za dodatno razmatranje. Od preporuka koje su ostavljene za naknadno razmatranje, u odnosu na koje je Crna Gora u obavezi da dostavi svoje pozicije najkasnije na plenarnoj sjednici Savjeta za ljudska prava u junu 2018, prihvaćeno je 8 preporuka, dok je 7 preporuka odbijeno. Naredna faza UPR procesa podrazumijeva usvajanje konačnog izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori na plenarnom dijelu zasijedanja Savjeta za ljudska prava, zakazanom za 29. jun ove godine.
Vlada je usvojila je Informaciju o formalizaciji članstva Crne Gore u Inicijativi za transparentnost međunarodne pomoći (IATI). Riječ je o dobrovoljnoj inicijativi koju čini blizu 100 članica, predstavnika različitih interesnih grupa sa ciljem poboljšanja transparentnosti pomoći, razvoja i humanitarnih resursa kako bi se povećala njihova efektivnost u borbi protiv siromaštva. IATI okuplja i zemlje donatore i primaoce pomoći, predstavnike organizacija civilnog društva i ostale eksperte iz oblasti informisanja o pomoći, a operativno funkcioniše kroz saradnju nekoliko tijela Ujedinjenih nacija i vlada članica. Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da sprovede aktivnosti u vezi sa formalizacijom članstva Crne Gore.
Usvojena je Informacija o sprovođenju Memoranduma o razumijevanju između Vlade Crne Gore i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u 2017. godini i raspodjeli sredstava za realizaciju projekata u 2018. godini. Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da potpiše Sporazum o zajedničkom finansiranju između UNDP-a i Vlade za 2018. godinu.
Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju Sporazuma o načinu isplate potraživanja na osnovu izvršnih-pravosnažnih presuda Privrednog suda u Podgorici, potpisanog između ovlašćenih predstavnika Aerodroma Crne Gore AD, u svojstvu izvršnog povjerioca, i Montenegro Airlinesa AD, u svojstvu izvršnog dužnika. U diskusiji je ocijenjeno da je u periodu od marta 2017. godine do aprila 2018. godine Montenegro Airlines (MA), uz podršku Vlade, u značajnoj mjeri konsolidovao finansijsko poslovanje, tako da od 1. januara 2018. godine redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za zaposlene i obaveze za pružene aerodromske usluge, kao i druge obaveze iz poslovanja. Imajući u vidu da su postignuti značajni rezultati na planu konsolidacije i razvoja poslovanja MA u prethodnih 15 mjeseci, da je u toku proces iznalaženja trajnog rješenja regulisanja dugovno-potražnih odnosa između dviju kompanija i da bi prinudno izvršenje u ovom momentu moglo dovesti do značajnih problema u poslovanju nacionalnog avioprevoznika, Vlada je dala saglasnost za odlaganje izvršenja prispjelih obaveza, između Aerodroma Crne Gore AD i Montenegro Airlinesa AD do 31.12.2018. godine.
U okviru tekućih pitanja, Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o pomoći Vlade Crne Gore Opštini Pljevlja za hitnu sanaciju štete uzrokovane požarom u lokalnom javnom emiteru Radio i televizija Pljevlja doo. Cijeneći poseban javni značaj RTV Pljevlja koja, kako je istaknuto, svojim programskim sadržajem informiše i edukuje sve slojeve društva i baštini vrijednosti multietničkog sklada i tolerancije, sa posebnom pažnjom prema svim manjinskim grupama društva, Vlada je odlučila da iz tekuće budžetske rezerve Opštini Pljevlja odobri pomoć od 50.000 eura, kako bi se omogućio nastavak rada lokalnog TV servisa.