Mjerenje i snimanje postojećeg stanja stare kuće porodice Plamenac

Prva radionica NU „INTBAU Montenegro”, pod nazivom:  “ Mjerenje i snimanje postojećeg stanje stare kuće porodice Plamenac“  u Boljevićima, Virpazar, Crna Gora, održana je 19. i 20. maja 2018. godine.

Objavljeno: 29. 05. 2018 - 17:05

INTBAU (International network for traditional building, architecture & urbanism) je internacionalna mreža koja za cilj ima pružanje pomoći svim zainteresovanim subjektima, čije su aktivnosti usmjerene ka očuvanju tradicije i identiteta, očuvanju i unaprijeđenju kulturnog nasljeđa i njegovom prenošenju budućim genracijama, u autentičnom obliku. INTBAU sprovodi aktivnosti kojim se unaprijeđuju razvoj arhitekture, urbanizma, kulturnog nasljeđa, kao i cjelokupnog društva. Osnovan je u Velikoj Britaniji 2001. godine i pod pokroviteljstvom je njegovog visočanstva Princa od Velsa. Broji oko 5000 članova širom svijeta i ima 30 predstavništva na 6 kontinenata. 
INTBAU Montenegro je zvanično postala dio mreže INTBAU i nalazi se na spisku članica udruženja (http://www.intbau.org/chapters/montenegro/ ). INTBAU Montenegro je nevladiono udruženje koje za cilj ima promociju i širenje znanja i iskustva o vrijednostima i značaju kulturnog nasljeđa, sprovođenju aktivnosti koje za cilj imaju unaprijeđenje arhitekture, urbanizma, kulturnog nasljeđa i cjelokupnog društva. 
Ono na čemu INTBAU udruženje posebno potencira jeste slobodnoručno crtanje, tradicionalne tehnike mjerenja i snimanja postojećeg stanja starih objekata tradicionalne arhitekture.
Radionica je imala za cilj da studentima arhitekture pokaže tradicionalne metode mjerenja, snimanja i iscrtavanja postojećeg stanja objekata. 
Učešće su uzeli studenti sa Fakulteta za arhitekturu, Univerziteta Crne Gore (Alden Bajramspahić, Maša Čelebić i Jovana Roganović ) i  Fakulteta za politehniku, Univeziteta Donja Gorica (Marta Strahinja i Nađa Vuković ). 
Objekat se nalazi u Boljevićima, opština Bar. Sagrađen je početkom XX vijeka na strmom terenu, izviše sela Boljevići. Na osnovu dimenzija i arhitekture objekta, može se reći da je porodica Plamenac, kojoj je pripadao, uživala visok ugled i bogatstvo. Ulaz u dvorište sa pristupnom stazom, i okolnom vegetacijom, predstavljaju izuzetan prizor, nalik prilazima bogatih primorskih vila. Pristupna staza se odvaja za ulaz u samo dvorište ispred kuće, ili ka vodi (česmi) koja se nalazi u neposrednoj blizini kuće. Prolaskom kroz lučno zasveden otvor dolazi se u dvorište kuće (plato) ograđeno niskom ogradom i pižunom na jednom dijelu. Iz dvorišta pruža se nevjerovatan pogled na Crmničko polje. Pristup glavnom ulazu u objekta je sa ovog platoa, a nalazi se na zapadnoj fasadi dugačkoj 20m, koja je i najkarakterističnija na ovom objektu. Objekat se sastoji iz tri etaže: podruma (koji je urušen), prizemlja i sprata. Prema načinu zidanja može se zaključiti da je više puta sanirana i dograđivana. Zidan je od nepravilnog kamena crvenog tona sa veoma širikom fugama. Zapadna fasada u prizemlju i spratu ima po 8 otvora oivičenih karakterističnim velikim blokovima crvenog kamena. Volat, element koji se u kućama ovog karaja pojavljuje u podrumskoj etaži (konobi) kod ovog objekta se ponavlja i u prizemlju. Međuspratna konstrukcija je bila od drvene građe, a krov objekta je bio dvovodni, pokriven kanalicom.

img-4414
Prvi dan radionice, počeo je upoznavanje učesnika o nastanku naše organizacije, kao i aktivnostima kojima se bavi INTBAU Montenegro. Predavači ( Tanja Mijović, Andreja Mugoša, Mirjana Lubarda, Maja Krušić i Vildan Ramusović ) su upoznali učesnike sa lokacijom i objektom koji je bio predmet mjerenja. 
Prije početka uzimanja mjera na objektu, predavači su demonstrirali način korišćenja instrumenata za mjerenje objekata: nivelir, letva, pantljika, metar... Nakon demonstracije predavači i studenti su podijeljeni u pet grupa, sa zadatkom iscrtavanja kroki skica i uzimanje mjera za situaciju, četiri fasade, dvije osnove i tri presjeke. Mjerenje je izvršeno u timu od tri osobe, pri čemu su dvije osobe mjerile (predavač i pomagač), a student zapisivao mjere na svom kroki crtežu. Po završenom uzimanju mjera na objektu, predavači su do detalja objasnili studentima kako konkretne skice prenijeti u razmjeri u digitalnom formatu. Nakon uspješno završenog prvog dana radionice na terenu, studenti su dobili zadatak da svako iscrta skicu za koju je pisao mjere i pripremi grafičke priloge u razmjeri za drugi dan radionice.
Drugi dan radionice, počeo je pregledom donešenih crteža i kratkim ponavljanjem prenošenja uzetih dimenzija u razmjeri u digitalnom formatu. Nakon kratke diskusije, predavači i pomagači su zajedno sa studentima uzeli nedostajuće mjere, kako bi svi crteži bili kompletirani. 
Studenti su nakon toga odabrali određene detalje, koje su crtali u razmjeri i prezentovali na svoj način koristeći svoj izraz i slobodu u izboru tehnike prezentovanja. 
Radionica je završena diskusijom o doprinosu koji je dala ova radionica, kratkim intervjuima sa studentima i njihovom doživljaju iste, nakon čega su studentima podijeljeni sertifikati o učešću. 

img-4623

Studenti su dobili određeni rok za dostavljanje kompletiranih tehničkih crteža i slobodoručnih crteža, u odgovarajućoj tehnici, u zavisnosti od izbora načina prezentacija. Studentima je data potpuna sloboda u odabiru tehnike i prezentacije, kako bi svaki student dao svoj dobrinos i pečat u prezentaciji ovog objekta tradicionalne arhitekture. 
INTBAU Montenegro, u svojim daljim aktivnostima, planira da napravi izložbu svojih crteža, kao i crteža produkovanih na ovoj radionici. Kako bi postigli svoje ciljeve, ova organizacija će, osim širenja znanja o vrijednostima i značaju kulturnog nasljeđa, sprovoditi sljedeće aktivnosti: promovisanje vrijednosti kroz obrazovnu i programsku obuku, ostvarivanje saradnje sa univerzitetima i drugim institucijama koje su zainteresovane za kulturno nasljeđe u Crnoj Gori i inostranstvu; organizaciju naučnih , stručnih i istraživačkih projekata iz oblasti u okviru svojih djelatnosti; arhitektonsko snimanje postojećeg stanja kulturnog nasljeđa, prikupljanje dokumentacije i arhivske građe o kulturnih dobrima i sačinjavanje baze podataka, učestvovanje u izradi projekata koji se tiču sanacije kulturnih dobara, kao i izrade studija zaštite koje za cilj imaju unaprjeđenje stanja kulturnog nasljeđa; publikovanje štampanog i elektronskog materijala u oblasti svojih djelovanja; organizaciju susreta sa predstavništvima iz inostranstva, a sve radi razmjene iskustava, materijala i znanja, kao i identifikovanje problema i učetvovanje u pronalaženju rješenja devastiranih i ugroženih lokaliteta kroz određene projekte (istraživanja, studije, radionice…)
Takođe, INTBAU Montenegro će učestvovati na Samitu nacionalnih komiteta u novembru 2018. godine u Londonu, na kojem će biti predstavljene aktivnosti nacionalnog komiteta za prethodnu godinu.

Učesnici
Predavači: Tanja Mijović, Andreja Mugoša, Mirjana Lubarda, Maja Krušić i Vildan Ramusović
Studenti: Marta Strahinja, Nađa Vuković, Alden Bajramspahić, Maša Čelebić i Jovana Roganović
Pomagači: Balša Perović, Igor Tatar, Janko Vukićević i Miljan Dragutinović
Radionicu su pomogli: D.O.O Entex, Tanja Bogdanović, Milena Latković, Lidija Marković, Petra Zdravković i Milan Jovićević