Građani i privreda štede 3,3 milijarde eura, nekvalitetni krediti svega 200 miliona

Građani i privreda štedjeli su na kraju aprila oko 3,3 milijarde eura, pokazuje zvaničan izvještaj guvernera Centralne banke Crne Gore. Istovremeno, loši krediti su pali na svega 7,1 odsto od ukupnih kredita.

Objavljeno: 20. 06. 2018 - 14:32

„Depoziti u bankama u aprilu 2018. godine iznosili su 3,293 milijarde eura, i zabilježili su mjesečni rast od 1,6%, dok u odnosu na april 2017. godine bilježe rast od 14,9%. Ukupan kapital banaka na kraju aprila 2018. godine iznosio je 503,3 miliona eura, i viši je u odnosu na prethodni mjesec za 1,3%, dok je u odnosu na isti period prethodne godine viši za 0,5%“, piše u izvještaju.

Krediti banaka koji kasne sa naplatom (bez kamata i vremenskih razgraničenja) u aprilu iznosili su 215,1 miliona eura i u odnosu na prethodni mjesec zabilježili su pad od 1%, dok u odnosu na april 2017. godine bilježe pad od 25,8%.

„Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) na kraju aprila 2018. godine iznosili su 200,6 miliona eura i činili su 7,1% ukupnih kredita. U odnosu na prethodni mjesec, nekvalitetni krediti banaka zabilježili su rast od 0,1%, dok su na godišnjem nivou bili niži za 17,6%“, poručuje se u izvještaju.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju aprila 2018. godine iznosila je 6,68%, i bila je manja za 0,02 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj aprila 2017. godine zabilježila pad od 0,44 p.p.

 Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u aprilu 2018. godine iznosila je 6,71%, što predstavlja pad od 0,34 p.p. na mjesečnom nivou, odnosno rast od 0,18 p.p. u odnosu na april 2017. godine. Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,64% na kraju aprilu 2018. godine i u odnosu na kraj prethodnog mjeseca bilježi pad od 0,02 p.p, dok je u odnosu kraj aprila 2017. godine ostvarila pad od 0,24 p.p.

Obavezna rezerva banaka iznosila je 239,3 miliona eura na kraju aprila 2018. godine, i bilježi rast od 2,2 miliona eura ili 0,9% na mjesečnom nivou, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veća za 16,8 miliona eura ili 7,5%.

„ Tokom aprila 2018. godine sve banke su izdvajale i održavale obaveznu rezervu u propisanom iznosu. Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 52,6%, dok je na računima Centralne banke u inostranstvu izdvojeno 47,4%“, zaključuje se u izvještaju.