Pilot projekat: Drvni sortimenti prodaju se na šumskim stovarištima

U sklopu reforme sektora šumarstva i uspostavljanja novog modela organizacije upravljanja šumama u Crnoj Gori, u toku je realizacija pilot projekta prodaje drvnih sortimenata na šumskim stovarištima.

Objavljeno: 04. 07. 2018 - 15:50

Prodaja drvnih sortimenata na stovarištima u šumi zamijeniće dosadašnji model davanja šuma na korišćenje prodajom u dubećem stanju. Cilj pilot projekta je da se dobiju realni inputi po pitanju tržišnih cijena drveta u Crnoj Gori, da bi se u konačnom formirala berza drveta, na kojoj će svoju poziciju obezbijediti ponuđači drvnih sortimenata (preduzeće za gazdovanje šumama u državnom vlasništvu i privatni vlasnici šuma), i kupci drveta, u prvom redu domaći drvoprerađivači.

Jedno od takvih šumskih stovarišta oformljeno je u gazdinskoj jedinici „Donji Šaranci“, opština Žabljak. Stovarište su danas obišli generalni direktor Direktorata za šumarstvo i drvnu industriju Adem Fetić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač, kako bi sagledali kako teku pripreme za aukcijsku prodaju na tom stovarištu.

Kroz pilot projekat radi se na uvođenju privatnog sektora u sistem usluga, konkretno ugovaranje i izvršavanje poslova sječe stabala i izrade drvnih sortimenata, kao i njihovo dopremanje na šumska stovarišta. Drvni sortimenti, razvrstani po klasama kvaliteta, aukcijskom prodajom se nude drvoprerađivačima koji imaju registrovanu proizvodnju proizvoda od drveta u Crnoj Gori. 

Pilot projekat treba da posluži za dobijanje stvarnih pokazatelja kretanja tržišnih cijena pojedinih drvnih sortimenata po pojedinim vrstama drveta, kao i o kretanjima cijena usluga u segmentima sječe, izrade i privlačenja drvnih sortimenata do mjesta lagerovanja i prodaje.

Važno je napomenuti da do sada postignute cijene prodaje drvnih sortimenata u okviru pilot projekta ukazuju da prodaja drvnih sortimenata obezbjeđuje veće prihode u odnosu na model davanja šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, koji je do sada dominantno korišćen u gazdovanju šumama.

U okviru reforme šumarskog sektora, trenutno se rade i druge ekonomsko finansijske analize, kao i projekcije fiskalnog uticaja novog modela na budžet, privredu i građane. Nakon završetka pilot projekta i navedenih analiza slijedi zakonodavna reforma u ovoj oblasti i nova organizaciona struktura sektora.