Tamari Vučević i timu 15.000 eura za izradu Studije

Vlada Crne Gore donijela je odluku da se izrada Lokalne studije lokacije prevođenja dijela voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ povjeri Tamari Vučević, i za taj posao je opredijeljeno 15.000 eura.

Objavljeno: 16. 07. 2018 - 11:03

„Za rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije određuje se Tamara Vučević, dipl. ing.arh. Rukovodiocu i stručnom timu, utvrđuje se naknada u ukupnom iznosu od 15.000 eura. Iznos pojedinačnih naknada za rukovodioca izrade i članove stručnog tima, određuje se ugovorom koji Ministarstvo održivog razvoja i turizma zaključuje sa rukovodiocem izrade, odnosno članom stručnog tima“, piše u  Odluci.

Priča o prevođenju Zete u Krupac aktuelna je već godinama,ali se tek sada pokrenula priča o tome.

Kako se navodi u elaboratu EPCG, koji je objavio Onogošt, cilj izgradnje sistema prevođenja rijeke Zete u postojeće akumulacije Krupac i Slano je iskorišćavanje visokih proticaja rijeke Zete, koji se danas u retenciji Vrtac gube poniranjem u kraškom terenu.
Cijeli sistem sastoji se od sljedećih sklopova:

- Brana na rijeci Zeti sa zaštitnim nasipima na lijevoj i desnoj obali

- Derivacijski sistem Zeta – Krupac sa dovodnim tunelom te dovodnoodvodnim kanalom

- Derivacijski sistem Krupac – Slano sa dovodnim tunelom te dovodnoodvodnim kanalom

Prvi dio sistema, tj. brana na rijeci Zeti sa zaštitnim nasipima na lijevoj i desnoj obali nalazi se u blizini mjesta Miločani, do kojeg se dolazi lokalnim asfaltiranim putem, skretanjem sa starog puta Nikši - Plužine. 

Drugi dio sistema, tj. derivacija Zeta-Krupac (sifon, dovodni kanal, tunel i odvodn kanal), on počinje od brane na rijeci Zeti gdje se vode sifonom i sistemom kanala kroz tunel odvode do Krupca.

Što se tiče lokacije izlaznog tunela Krupac – Slano koji pripada trečem dijelu sistema, tj. Derivacijski sistem Krupac – Slano sa dovodnim tunelom te dovodnoodvodnim kanalom, do nje se dolazi skretanjem lijevo sa magistralnog puta Nikši– Vilusi, asfaltiranim lokalnim putem.

"Projekat regulacije vodotoka Gornje Zete i akumulacija Krupac i Slano, može daproizvede značajne efekte u povećanju proizvodnje električne energije, čak oko, pa i preko 10% postojeće proizvodnje na HE Perućica. Projekat neće proizvesti znaćajnije negativne uticaje na životnu-prirodnu sredinu, te sa tog aspekta nema prepreke realizaciji predloženog projekta, ukoliko se uvaže predlozi obrađivača vezani za očuvanje izvorišta Poklonci", navodi se u studiji EPCG.
Dakle, planirano je da se investicija isplati za sedam godina, po najboljem scenariju, a to će, svakako, zavisiti od cijena električne energije na berzi i hidroloških prilika.