Treba pažljivije sjeći stabla, upošljavati lokalne radnike i poboljšati infrastrukturu

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede ,koji su danas obišli šume koje koriste koncesionari na Žabljaku, ocijenili su da treba više raditi na ispunjavanja standarda na sječi stabala i privlačenja drvnih sortimenata, jer su sporadično vidljiva fizička oštećenja na pojedinim zdravim stablima. Takodje treba više upošljavati lokalne radnike i raditi na održvanju šumske infrastrukture.  

Objavljeno: 08. 08. 2018 - 19:35

Državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dr Milosav Anđelić, zajedno sa načelnikom službe za korišćenje šuma mr Pavlom Međedovićem iz Uprave za šume, posjetio je šumsku upravu u Žabljaku gdje je zajedno sa odgovornim službenicima i koncesionarom Ratkom Pelengić vlasnikom preduzeća „Pelengić trade“  i Vukomanom Marićem vlasnikom preduzeća “Javor internacional” obišao Šaranske i Tepačke šume, koje su dodijeljene na  korišćenje ovim privrednim društvima.

Analizirajući dosadašnje ostvarene učinke na korišćenju šuma i prerade drveta ovih koncesionara Anđelić je istakao da je dinamika korišćenja i  kvalitet izvođenja radova u šumi kao i naplata koncesionih naknada zadovoljavajuća, ali ima i prostora za brojna poboljšanja posebno kod ispunjavanja standarda na sječi stabala i privlačenja drvnih sortimenata, jer su sporadično vidljiva fizička oštećenja na pojedinim zdravim stablima. 

Istakao je takođe da se prema seoskim domaćinstvima koja gravitiraju šumskim kompleksima od strane koncesionara mora pokazati veći senzibilitet prije svega u odnosu na zapošljavanje lokalne radne snage, popravci i održavanju šumske  infrastrukture i očekivano značajno većoj finalizaciji proizvoda u pilanskom pogonu na Njegovuđi.

“Naša šumska područja su pored proizvodnje drvne mase značajan potencijal i za ravoj turizma posebno izletničkog i tome ćemo u narednom periodu pokloniti dužnu pažnju”,  istakao je Anđelić. Navodeći dalje da se na svim koncesionim područjima mora uspostavljati značajno bolja kontrola od strane nadležnih službi i odgovornije korišćenje šuma od strane koncesionara.

“Vlada je u svojim prioritetima dala značajnu pažnju razvoju šumarstva i drvoprerade i zato svi zajedno moramo uložiti napor da održivo koristimo ove vrijedne resurse. Dosadašnj rezultati u ovoj godini su veoma ohrabrujući.

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u sektoru šumarstva i drvoprerade za period januar-jun 2018. godine, iznosila je 27,8 miliona eura i veća je za 1,5% (ili za 0,4 miliona eura) u odnosu na isti period prošle godine. Učešće drvnih proizvoda u ukupnom izvozu iznosi 6,27%, a u ukupnom uvozu 1,28%.

Ukupan izvoz drvnih proizvoda sa višim stepenom  obrade uvećan je za 0,2 miliona eura (ili za 1,9%).  Najveći rast izvoza zabilježen je kod proizvoda: šperploče , građevinske stolarije, peleta i listova za furniranje. Istovremeno, zabilježen je pad izvoza ogrijevnog drveta (94,1%) i neobrađenog drveta (60,1%).  Uočljiv je pad uvoza lameliranih elemenata, friza za parket i građevinske stolarije za cca 1 milion eura.

Sve su ovo veoma ohrabrujući rezultati koji su ostavareni prije svega zahvaljujći mjerama koje je preduzela Vlada kroz  mjeru zabrane izvoza oblovine i  efikasnijeg moniringa korišćenja šuma sa jedne strane kao  i investicija koje su uslijedile od strane drvoprerađivača, kako bi zaokružili svoj proizvodni ciklus i imali što veći stepen finalizacije proizvoda.

Svi ovi rezultati ostvareni su u veoma složenim okolnostima pred kojima su se našli korisnici šuma jer vremenske prilike za rad u šumi bile su veoma nepovoljne zbog velikog broja kišnih dana. Loše vremenske prilike su dodatno uticale na oštećenja  šumskih  puteva i na tom planu svim korisnicima šuma  je naloženo da se putevi moraju raditi u skladu sa usvojenim standardima tako da se moraju dovesti na značajno veći nivo od postojećeg.

Anđelić je izrazio uvjerenje da pred sektorom  šumarstva i drvoprerade u bliskoj budućnosti slijedi period značajnih postignuća, gdje će se uz normativnu izmjenu sistema upravljanja i gazdovanja šumama i dostizanjem opšteprihvaćenih standarda održivo gazdovati i stvarati značajno veći doprinos nacionalnoj ekonomiji, zaključuje se u saopštenju.