Vlada izdala garanciju Regionalnom vodovodu u iznosu 6,7 miliona eura

Vlada je lani izdala jednu domaću garanciju u iznosu od 6,7 miliona eura za kreditni aranžman između Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje i Erste banke, u cilju zamjene spoljne garancije date Abu Dabi fondu za kreditni aranžman koji je ovaj fond imao sa Regionalnim vodovodom , piše u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od 2018. do 2021. godine.

Objavljeno: 20. 08. 2018 - 10:19

Što se tiče ukupnih garancija, na dan 31. decembar 2017. godine, ukupno ugovorene državne garancije, iznosile su oko 551,9 miliona eura, od čega su angažovana sredstva u iznosu od oko 461,3 miliona eura.

„Po osnovu izdatih garancija, domaćim i ino kreditorima, stanje duga na kraju 2017. godine, iznosi 312,8 miliona eura ili 7,4% BDP-a, od čega se iznos od 262,5 miliona eura odnosi na ino garancije, dok je stanje duga po osnovu domaćih garancija 50,3 miliona eura, piše u Smjernicama.

U 2017. godini Vlada je izdala garancije u ukupnom iznosu od 13,7 miliona eura i to jednu spoljnu garanciju u iznosu od 7 miliona eura i jednu domaću garanciju u iznosu od 6,7 miliona eura.

Spoljna garancija u iznosu od 7 miliona eura izdata je za potrebe realizacije Projekta rekonstrukcije i unapređenja željezničke infrastrtukture, koji se finansira iz kreditnog aranžmana između Evropske investicone banke (EIB) i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD, zaključenog 20. marta 2017. godine.

„Dodatno, skladu sa Zakonom izmjenama zakona o budžetu za 2018. godinu, ove godine planirano je izdavanje dvije garancije i to garancije za kreditni aranžman u iznosu od 20,0 miliona eura između Crnogroskog elektroprenosa sistema i Njemačke banke za razvoj (KfW), za projekat razvoja elektroenergetskog sistema na poluostrvu Luštica, kao i garancije za kreditni aranžman između Željezničke infrastrukture Crne Gore i Evropske Investicione banke, u iznosu od 7,0 miliona eura“, zaključuje se u Smjernicama.