Državi ostali dužni milione, a otvaraju nove firme

Državna revizorska institucija je kroz reviziju stečajeva, koja je okončana i biće objavljena ove sedmice, dala preporuke Poreskoj upravi kako da se spriječe vlasnici i direktori da firmu gurnu u stečaj, državi ostave visoke poreske dugove, a oni otvaraju novo preduzeće i nastavljaju sa poslovanjem, kazao je u intervjuu Pobjedi senator DRI dr Branislav Radulović.

Objavljeno: 24. 09. 2018 - 06:11

- U skladu sa godišnjim planom revizija DRI za tekuću godinu, okončana je ova vrlo zahtjevna revizija koja je imala za cilj ocjenu efikasnosti naplate poreskog duga kod privrednih društava u stečaju i likvidaciji - objašnjava Radulović.

POBJEDA: Koliki je poreski dug firmi u kojima je završen ili je u toku stečaj?

RADULOVIĆ: Razlog sa ovu reviziju je u činjenici da je zbog brisanja privrednih društava iz Centralnog registra privrednih subjekata, na osnovu pravosnažnih rješenja o zaključenju stečajnog postupka u periodu od decembra 2012. do aprila 2018, evidentirano nenaplativih poreskih obaveza u iznosu od 77,6 miliona eura.

Dug aktivnih obveznika kod kojih je na 31. decembar u toku stečaj ili likvidacija, prema podacima Poreske uprave, 2017. iznosio je 95,4 miliona eura.

Ovom revizijom je posebno identifikovan problem da vlasnici ili upravljačke strukture privrednih društava pokreću stečaj i gase firme, kod kojih postoji visok iznos poreskog duga, a nakon toga ista lica osnivaju nova privredna društva koja nastavljaju sa poslovanjem.

DRI je u tom dijelu dala preporuke Poreskoj upravi kako da se onemogući da se „individualizuje dobitak, a socijalizuje gubitak“ zloupotrebom instituta stečaja. Sa subjektom revizije, Poreskom upravom smo usaglasili nalaze i preporuke koje bi trebalo da omoguće da ovaj državni organ bude efikasniji u naplati javnih prihoda. Poreska uprava je, takođe, svojom inicijativom prema Ministarstvu finansija ranije pokrenula postupak izmjene člana 9 Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kako bi se obezbijedio mehanizam za smanjenje intenziteta ove pojave.

POBJEDA: DRI je najavila reviziju Uprave carina. U kojoj je fazi ova revizija?

RADULOVIĆ: U cilju utvrđenja efikasnosti naplate carina, vrhovna državna revizija sprovodi posebnu reviziju uspjeha koja treba da odgovori na pitanje da li se carine dovoljno efikasno naplaćuju, s obzirom na činjenicu da je evidentirani carinski dug na kraju 2017. iznosio 4,52 miliona eura.

Primarno i ovdje je identifikovan problem sa naplatom duga iz ranijeg perioda kod subjekata koji su u stečaju i likvidaciji ili su izbrisani iz CRPS-a, a koji u ukupnom dugu participira sa oko 50 odsto. Generalno se radi o nenaplativom dugu. Sada smo u fazi izrade preporuka. U nekoliko posljednjih godina Uprava carina je unaprijedila svoje poslovanje u ovom segmentu, ali realizacija preporuka treba da joj pomogne da sistem naplate podigne na još kvalitetniji nivo.

Generalno, DRI već duže vrijeme ukazuje u svojim izvještajima da država mora imati sistemski odgovor na identifikovani problem nenaplativosti javnih prihoda od subjekata koji su u stečaju ili su po okončanju izbrisani iz CRPS-a. S obzirom da je u toku postupak izmjena i dopuna Zakona o stečaju, vjerujemo da zakonopiscu mogu dodatno biti od koristi i nalazi DRI, u cilju identifikacije problema i izrade kvalitetnijeg teksta zakona koji će biti upućen Skupštini na usvajanje.

(opširnije u Pobjedi)