www.dri.co.me." /> www.dri.co.me." />

DRI: Uslovno mišljenje Bošnjačkoj stranci

Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2017. godinu, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

Objavljeno: 11. 10. 2018 - 10:50

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu Senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i Senator DRI dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Na izražavanje uslovnog mišljenja na finansijsku reviziju uticalo je sljedeće:

Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije u poslovnim knjigama evidentirao gotovinski isplaćene troškove u iznosu od 20.400,00€ na osnovu neadekvatne dokumentacije.

Navedeni troškovi se odnose na troškove izborne kampanje za parlamentarne izbore iz 2012. godine  koji su plaćeni sa izbornog računa iste godine, ali nijesu evidentirani u poslovnim knjigama u  godini kada su nastali i plaćeni, već u 2017. godini.

Neadekvatno dokumentovani troškovi se odnose na troškove nabavke reklamnog materijala i usluga snimanja, montaže grafičke pripreme u iznosu od 19.400,00€ i troškove  reprezentacije u iznosu od 1.000,00€.

Ovi troškovi su dokumentovani fakturama dobavljača, ali nijesu priloženi fiskalni računi pa se konstatuje da isti nijesu adekvatno dokumentovani.

 

Takođe je utvrđeno da subjekt revizije osim troškova iz prethodnih godina nije adekvatno dokumentovao ni gotovinski isplaćene troškove (reprezentacije i goriva) iz 2017. godine u iznosu od 544,00€.

 

Na izražavanje uslovnog mišljenja na reviziju pravilnosti uticalo je sljedeće:

Subjekt revizije u postupku revizije nije prezentirao dokaz da je prilikom zapošljavanja dva lica vršio  prijavu slobodnih radnih mjesta što nije u skladu sa  odredbama člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Uvidom u prezentirane ugovore o radu utvrđeno je da isti ne sadrže sve elemente za obračun zarade (podatke o visini koeficijenta, naknadi zarade, uvećanju zarade i drugim primanjima zaposlenog i elemente za utvrđivanje radnog učinka) kako je to propisano odredbama člana 23 Zakona o radu.

Subjekt revizije nije na isplaćenu naknadu fizičkom licu za zakup poslovnog prostora u Baru u iznosu od 3.600,00€ vršio obračun i plaćanje poreskih obaveza kako je to predviđeno odredbama člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Ugovori o zakupu poslovnih prostora  u Tuzima, Gusinju i Baru nijesu ovjereni od strane nadležnog organa kako je to propisano odredbama člana 639 Zakona o obligacionim odnosima.

 

Revizijom je utvrđeno da su u poslovnim knjigama Stranke iskazane pretplate prema  jednom broju  dobavljača, prema pojedinim  opštinskim odborima  kao i pretplate  prema pojedinim  zaposlenim koje su umanjile saldo  ukupno  neizmirenih obaveza.

 

Revizijom je utvrđeno da su  iskazane  pretplate posljedica pogrešnog knjiženja ili neobezbjeđivanja potrebne dokumentacije  na osnovu koje se evidentiraju  obaveze. U postupku revizije nijesu prezentirani dokazi  o usaglašavanju obaveza sa dobavljačima kao ni obaveza iskazanih po drugom osnovu.

Revizijom je utvrđeno da pojedini troškovi (troškovi službenih putovanja, troškovi telefona i  troškovi pomoći) nijesu evidentirani na odgovarajuća konta shodno Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu je takođe izvršena provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao osam preporuka, dok su dvije preporuke djelimično realizovane.