Otpušteno 339 činovnika, još 424 službenika želi sporazumni prestanak radnog odnosa

Do 1. septembra ove godine ukupno je otpušteno 339 službenika, i to 96 zaposlenih na centralnom nivou i 243 opštinara, dok je 424 činovnika izrazilo interesovanje za sporazumni prestanak radnog odnosa, pokazuje zvaničan Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave.

Objavljeno: 15. 10. 2018 - 00:00

U dokumentu Ministarstva javne uprave, čije djelove objavljuje Portal Analitika, se navodi da je za 277 službenika (76 činovnika + 201 opštinara) prestao radni odnos zaključen na određeno vrijeme, od čega je najveći broj u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja - 31.

Vlada je u prvoj sedmici jula uvela jednogodišnji moratorijum za zapošljavanje u javnoj upravi i najavila otkaze za sve zaposlene na određeno vrijeme.

Komparativni podaci pokazuju da je, na državnom nivou, u prosjeku 8,26%  službenika zaposleno na određeno, u odnosu na ukupan broj zaposlenih na neodređeno. Na lokalnom nivou ima čak 1.515 zaposlenih na određeno vrijeme.

 To praktično znači da tek treba da uslijede otpuštanja zaposlenih na određeno vrijeme.

otkaz-trecaČak 424 službenika i opštinara žele da ode uz otpremninu: Na osnovu prikupljenih podataka ukupno je 67 državnih službenika izrazilo interesovanje za sporazumni prestanak radnog odnosa, i to 11 u ministarstvima, 51 u organima u sastavu ministarstava i pet u javnim institucijama.

Što se tiče lokalne uprave, interesovanje za sporazumni prestanak je izrazilo njih 357 od čega najviše u Pljevljima, gdje je 61 opštinar izrazio interesovanje u organima lokalne uprave, a 142 zaposlena  u javnim službama, a potom u Bijelom Polju, gdje je 58 službenika izrazilo interesovanje za sporazumni prestanak radnog odnosa.

"Od 58 ovih lica, 36 je zaposleno u privrednim društvima, 18 u organima lokalne uprave i četiri  u javnim ustanovama", kaže se u Izvještaju.

Visina otpremnina za njih ukupno 424 biće definisane u narednom periodu.

Ukupno 20 institucija, uz opštine, kako je predviđeno i mjerama Plana, je sprovelo anketu o sporazumnom prestanku radnog odnosa, i to: Ministarstvo javne uprave (UZK), Ministarstvo pravde (Centar za posredovanje), Ministarstvo finansija (sa osam organa u sastavu), Direkcija za zaštitu tajnih podataka, Centar za konzervaciju i arheologiju, Agencija za zaštitu konkurencije, Akreditaciono tijelo, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, OB Pljevlja i Fond za obeštećenje.

Tehnološki viškovi: U toku prvog izvještajnog perioda, dva državna službenika su proglašena tehnološkim viškom - službenik Prirodnjačkog  muzeja i zaposleni u podgoričkoj OŠ 18. oktobar.

Što se tiče opština, 12 opštinara je proglašeno tehnološkim viškovima. I njima će pripasti otpremnina u iznosu 12 bruto prosječnih zarada.

penzioneriglPenzionisano ukupno 48 službenika:  Kako bi  doskočili pojavi da u državnoj upravi rade službenici koji su stekli uslove za penziju, Upravna inspekcija je uputila zahtjev za dostavljanje informacija u vezi sa brojem činovnika koji ispunjavaju uslove za prestanak radnog odnosa po sili zakona.

Tako je, u protekla dva mjeseca, ukupno je penzionisano 18  državnih službenika.

"Podaci takođe pokazuju da 78 službenika ispunjava zakonske uslove za penziju, zbog čega će upravna inspekcija u narednom periodu pojačanim inspekcijskim nadzorom pratiti implementaciju ove mjere", upozorava se u Izvještaju.

Što se tiče lokalnog nivoa, 30 opštinara  je penzionisano nakon 1. jula 2018, dok je 55 službenika  steklo zakonske uslove za penziju. Najviše opštinskih činovnika  je penzionisano u Herceg Novom, njih 6, dok je najviše lica steklo zakonske uslove za penziju u Podgorici, 18.

Pripremljene mjere zapošljavanja viškova: Uz to, pripremljen je i Predlog posebnog programa mjera aktivne politike zapošljavanja za službenike koji su i koji će biti proglašeni tehnološkim viškom ili sporazumno napustila javnu upravu, koji će se razmatrati u saradnji sa Ministarstvom ekonomije.

"U tom smislu, prioritet je utvrditi podsticajne mjere za tehnološke viškove i one koji sporazumno raskidaju radni odnos, koje mogu ići u pravcu davanja otpremnina ili/i povoljnih kredita. Svakako, cilj ovih mjera nije smanjenje ukupne zaposlenosti, već izvršiti preusmjeravanja iz javnog u privatni sektor", piše u Izvještaju.

U Vladi smatraju da postoji veliki prostor postoji za osnivanje novih privatnih preduzeća.

"U komunikaciji sa Ministarstvom finansija radi se na rješavanju finansijskog okvira. U tom pravcu, razmatraju se opcije povoljnijih aranžmana od međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje paketa podsticajnih mjera, a za ove namjene koristiće se i sredstva Sektorske budžetske podrške", podvlači se u Izvještaju.

vladadanasVlada oziljno shvatila optimizaciju: Koliko je značajan plan optimizacije, kako u Vladi nazivaju proces otuštanja viškova, svjedoči podatak da je na državnom nivou u cilju praćenja implementacije Plana, formiran Međuresorski tim koji blagovremeno i detaljno analizira sve dostavljene zahtjeve za tumačenje mjera  od strane institucija.

Podatke o sprovođenju mjera iz Plana optimizacije dostavile su ukupno 172 insitucije. Ministarstvo javne uprave je ocijenilo da je neophodno da svaki resor pruži dodatna tumačenja i objašnjenja zaposlenima kada su u pitanju izuzeci od navedenih mjera, o čemu ih je blagovremeno i obavijestilo.

Takođe, formirani su i timovi za davanje mišljenja na Predloge akata o sistematizaciji na centralnom i lokalnom nivou. Tim za centralni nivo zaključno sa 5. oktobrom dao je 23 mišljenja na Predloge pravilnika državnih organa i to za tri ministarstva, tri sekretarijata, šest tužilaštava, osam  sudova,po jedna uprava, zavod i zaštitinik.

Od navedenog broja, dato je 18 pozitivnih mišljenja dok je u odnosu na pet akata ukazano na potrebe usklađivanja uslova, opisa i grupisanja poslova, nedostatak kompetencija i ostalo.

U skladu sa Strategijom reforme javne uprave, a koju prati Plan optimizacije, planirano je smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od 3% na centralnom nivou i 5% na lokalnom nivou do kraja 2018. godine. Takođe, do 2020. na centralnom nivou broj zaposlenih bi trebalo da bude manji 5%, dok je na lokanom nivou 10%.

Navedeno, u nominalu predstavlja ukupno smanjenje na centralnom nivou od 1.966, a na lokalnom 1.217, odnosno u 2018. na centralnom nivou će otkaze dobiti 1.179, a na lokalnom 609 opštinara.

Otpuštanje činovnika donijeće ukupnu uštedu od 30,5 miliona eura.