Direktor Poreske uprave sa rukovodstvom opštine Rožaje

Direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša, održao je sastanak sa predsjednikom opštine Rožaje Ujupom Nurkovićem, povodom stanja opštinskog poreskog duga.

Objavljeno: 19. 10. 2018 - 14:54

Sastanak je bio posvećen analizi dosadašnje dinamike izmirivanja poreskih obaveza, te je zaključeno da, uprkos redovnom servisiranju reporgramiranih obaveza, stepen poreske discipline kada je u pitanju ova jedinica lokalne samouprave nije na zadovoljavajućem nivou.

Naglašeno je da ista kasni s prijavom i izmirivanjem tekućih obaveza, te da praksa isplate neto zarada zaposlenim bez uplate poreza i doprinosa mora biti prekinuta, a posebno je aktuelan problem velikog broja zaposlenih, koji je, uprkos poteškoćama u servisiranju obaveza, značajno porastao tokom prethodne dvije godine.

Predstavnici opštine informisali su Poresku upravu da je u avgustu ove godine izrađen Program sanacije opštinskih javnih finansija, u cilju stvaranja uslova za finansijsku održivost funkcionisanja organa lokalne uprave, javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština, a koji predviđa niz sanacionih mjera, poput smanjenja broja radnika, povećanja sopstvenih prihoda i aktivnosti za efikasniju naplatu koncesionih nakanada za šume.

Na sastanku je zaključeno da su opštine sa lokalnim preduzećima i javnim ustanovama od vitalnog i u direktnoj funkciji građana, ali da se i u ovoj kategoriji obveznika mora uspostavti veći stepen poreske discipline, odnosno obezbijediti redovno servisiranje poreskih obaveza od strane istih, te da će se u suprotnom preduzimati sve zakonom dostupne mjere prinudne naplate.