DRI: Uslovno mišljenje na finansijski izvještaj SNP-a

Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijalističke narodne partije (SNP) za prošlu godinu i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Objavljeno: 06. 12. 2018 - 11:01

Kako je saopšteno iz DRI, SNP je u Godišnjem finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama za prošlu godinu iskazala prihode od smanjenja obaveza prema zaposlenim iz prethodnih godina u iznosu od 75,8 hiljada EUR i troškove u iznosu od skot 54,8 hiljada EUR po osnovu sprovedenih korektivnih knjiženja.

„Isknjižavanje obaveza prema zaposlenim, shodno izjavi odgovornog lica izvršeno je iz razloga što partija nema obaveza po ovom osnovu, već se radilo o pogrešnom evidentiranju istih u prethodnim godinama, dok su troškovi iskazani po osnovu sprovedenih korektivnih knjiženja ,a shodno preporuci DRI datoj u Izvještaju o reviziji za 2016. godinu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je SNP u poslovnim knjigama iskazala troškove u iznosu od 9,2 hiljada EUR koje nije adekvatno dokumentovala.

Kada je riječ o reviziji, iz DRI su rekli da SNP nije svoje poslovanje vršio u skladu sa odredbama člana 5 Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja.

“Subjekt revizije je dužan da obezbijedi da se sve uplate iz lokalnog budžeta vrše na račun Glavnog odbora i da se sa istog vrše sve isplate u cilju uspostavljanja veće kontrole nad poslovanjem opštinskih odbora“, pojašnjava se u saopštenju.

Kako se dodaje, u postupku revizije nijesu prezentirani dokazi da je zatvoreno osam žiro računa otvorenih za potrebe izbornih kampanja za lokalne izbore održane 2016. i prošle godinu, što je partija bila dužna shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Iz DRI su saopštili da je SNP za finansiranje izborne kampanje u Petnjici iz privatnih izvora prikupila 1,5 hiljada EUR više od Zakonom utvrđenog limita.

"Revizijom je utvrđeno da su sa izbornog računa, isplaćeni troškovi redovnog poslovanja u iznosu od 887 EUR, što nije u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja", kaže se u saopštenju.

Ističe se da je SNP u poslovnim knjigama iskazala pretplate prema pojedinim dobavljačima u iznosu od 16,4 hiljade EUR koje su umanjile saldo ukupno neizmirenih obaveza.

"Navedene pretplate su nastale zbog neusaglašavanja obaveza sa dobavljačima", ukazali su iz DRI.

U postupku revizije, kako se dodaje, utvrđeno je da devet ugovora o zakupu koje je SNP zaključila sa fizičkim licima, nije ovjereno od nadležnog organa shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

"Zbog utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu", navodi se u saopštenju.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja SNP za prošlu godinu je takođe provjerena realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji finansijskog izvještaja za 2016. godinu.

"Utvrđeno da je subjekt revizije realizovao osam preporuka, nije realizovao četiri preporuke, djelimično realizovao jednu preporuku dok se jedna preporuka nije mogla provjeriti jer u prošloj godini nije bilo zaključivanja ugovora o privremenim i povremennim poslovima", zaključuje se u saopštenju.