Komunalnoj policiji vratiti "pauka", ukinuti limo servis "rent-a-kara"

Ministarstvo saobraćaja predložilo je rješenje za suzbijanje rada na crno u oblasti auto taksi prevoza na teritoriji Crne Gore prema kome je potrebno komunalnoj policiji vratiti ovlašćenja nad službenim "paukom", kao i ukinuti limo servis - iznajmljivanje vozača sa uslugom "rent-a-kara".

Objavljeno: 08. 01. 2019 - 00:00

To je glavna poruka Informacije o analizi stanja u djelatnosti auto taksi prevoza putnika sa predlogom mjera i zaključaka za rješavanje problema auto taksi prevoznika.

U dokumentu piše da se Strukovni sindikat taksista Crne Gore koji predstavlja preduzetnike pri Uniji sindikata obratio Vladi sa zahtjevom za formiranje radne grupe koja će imati za zadatak da analizira probleme u obavljanju djelatnosti auto taksi prevoza.

"Problemi auto taksi prevoznika – preduzetnika, odnose se na sivu ekonomiju u oblasti auto taksi prevoza, nedonošenju odnosno neusklađenosti odluka o auto taksi prevozu čije je donošenje u nadležnosti lokalnih samouprava, nedovoljnoj kontroli od strane nadležnih inspekcijskih organa, neusaglašenosti podzakonskih akata sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju", konstatuje se u Informaciji.

Glavni uzroci sive ekonomije u taksi prevozu:  Kao glavni uzrok narastanja rada na crno u oblasti drumskog saobraćaja na lokalnom nivou, Ministarstvo saobraćaja je označilo veoma mali broj komunalnih inspektora, koji je angažovan,  i "njihova neorganizovanost, nedovoljna edukovanost i višegodišnji nedovoljni angažman, usled zapostavljanja izvorne nadležnosti prenijete Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju".

0902pauk5Naime, svojevremeno je Vlada Crne Gore donijela Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave policije Glavnom gradu koji se odnose na uklanjanje i premještanje pogrešno zaustavljenih i parkiranih vozila, odnosno rad na „pauku“ na lokalnim putevima i ulicama u naseljima, drugim javnim površinama.

Povjereni poslovi su ovom uredbom prvobitno dati Komunalnoj policiji Glavnog grada Podgorice, dok su kasnijim izmjenama tačnije poslednjim iz 2016. godine, bili oduzeti. Takođe je Vlada Crne Gore donijela i Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave policije koji se odnose na premještanje vozila - Prijestonici Cetinje i opštinama Bar, Budva, Bijelo Polje, Tivat, Kotor, Nikšić, Ulcinj i Herceg Novi.

Komunalna policija da radi na "pauk" vozilima: Ministarstvo saobraćaja u dokumentu predlaže da se Komunalnoj policiji ponovo vrate i povjere poslovi rada na „pauku“, a predlog je utemeljen imajući u obzir nekoliko razloga.

Naime, za komunalnog policajca koji je do 2007. godine obavljao poslove rada na „pauku“, potreban je IV1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, dok je za komunalnog inspektora koji sada radi na „pauku“ prema dosadašnjim odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima propisana je visoka stručna sprema VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, što očigledno predstavlja apsurd.

taksi2809Nadalje, u svim opštinama Crne Gore komunalni inspektori svo radno vrijeme i kapacitete pretežno su posvetili radu na „pauku“ na izvršavanju povjerenih poslova, dok je zapostavljeno izvršavanje prenijetih poslova iz Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju: u odnosu na javni prevoz putnika i prevoz za sopstvene potrebe u gradskom i prigradskom, linijskom i vanlinijskom saobraćaju, kao i javni prevoz tereta, auto-taksi i šatl prevoz na teritoriji jedinice lokalne uprave.

To je uzrokovalo poslednjih godina porast sive ekonomije, u prevozu putnika tzv. nelegalno taksiranje na teritoriji lokalne samouprave, kao i sa teritorije lokalne samouprave.

"Zbog povećanog nelegalnog auto-taksiranja potrebno je rad na „pauku“ ponovo povjeriti Komunalnoj policiji, jer na taj način bi se komunalna inspekcija, kojih je veoma malo u odnosu na enormno veliki broj komunalnih policajaca, relaksirala i sve svoje kapacitete i raspoloživo radno vrijeme usmjerila isključivo i samo na sprječavanju sive ekonomije odnosno nelegalnog taksiranja", predlažu iz Ministarstva saobraćaja.

MORT ostao njem na sugestije direktorata: I pored činjenice da je Direktorat za drumski saobraćaj, pismeno više puta ukazivalo i sugerisalo Ministarstvu održivog razvoja i turizma, tokom izrade Nacrta, a zatim i Predloga novog zakona o turizmu i ugostiteljstvu, da je potrebno brisati, odnosno ukinuti – usluge iznajmljivanja putničkih vozila sa vozačem, tzv. "rent-a-kar" sa vozačem - limo servis, to je obrađivač ovog Zakona ostao pri stavu da je neophodno ovu djelatnost zadržati, pa je istu propisao članom 58 st. 1 Zakona o turizmu i ugostitetljstvu.

U Ministarstvu saobraćaja su taksativno naveli razloge za ukidanje – usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem.

"Riječ je o svojevrsnom dupliranju istovjetne djelatnosti, koja je u Zakonu o turizmu prisutna i definisana tek 2010. godine, a koju Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, već decenijama prepoznaje pod nazivom auto-taksi prevoz, kao vanlinijski javni prevoz putnika koji se obavlja u komercijalne svrhe, putniĉkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajuĉi i sjedište vozača, sa najmanje četvoro vrata", piše u dokumentu.

Na osnovu pomenutog Zakona o turizmu iz 2010. godine, turističkoj agenciji – usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem (limo servis) dozvoljene su da ih obavljaju sa putničkim automobilom bez ograničenog broja sjedišta, pa se na ovaj način na velika vrata ponovo uvodi mogućnost auto taksiranja sa putničkim vozilom 8+1 sjedišta.

vlada-nova-zgrada-18062018-dobrilo-malidzan-1Pored toga, auto-taksi prevoz koji se obavlja od strane fizičkih lica - preduzetnika ili pravnih lica, uslovljen je zapošljavanjem vozača, odnosno zasnivanjem radnog odnosa vozaĉa koji upravlja auto-taksi vozilom, dok u slučaju limo servisa taj uslov nije bio propisan dosadašnjim Zakonom o turizmu.

"Što je inicaralo tzv. rad na crno, odnosno sivu ekonomiju u prevozu putnika, jer kod predmetnih vozila koja se iznajmljuju sa vozaĉem, pretežno su angažovani penzioneri, nezaposlena fizička lica i drugi vršeći dopunu porodičnog budžeta", poručuje se u Informaciji.

Novim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu djelimiĉno je pokušano da se ispravi ova nepravilnost propisivanjem uslova i “da ima zaposleno lice – vozača za slučaj da pruža usluge iznajmljivanja vozila sa vozačem”. Međutim, nepravilnost nije ispravljena, jer je besmisleno zaposliti jednog vozača na najmanje pet, odnosno deset putničkih vozila sa kojima se pruža usluga iznajmljivanja vozila sa vozačem, pa je i dalje prisutno angažovanje neprijavljenih vozača.

Limo servis: Zbog pogodnosti koje je omogućavao dosadašnji zakon o turizmu i ugostiteljstvu, u pružanju "rent-a-kar" usluga iznajmljivanjem vozila sa vozačem - limo servis, ova djelatnost se ubrzano širila, vršeći nelojalnu konkurenciju i nanoseći štetu licenciranim autotaksistima i prevoznicima u linijskom i vanlinijskom drumskom saobraćaju u unutrašnjem i međunarodnom prevozu, što se već odrazilo smanjenjem broja prevezenih putnika u drumskom saobraćaju u prethodnom periodu.

"Nesporna je činjenica da je "rent-a-kar" sa vozačem - limo servis prisutan u višemilionskim metropolama EU gdje ima svoje opravdanje, međutim, u Crnoj Gori sigurno nema opravdanja na 650.000 stanovnika da se duplira auto-taksi djelatnost i zakonom uvodi nelojalna konkurencija. Ukoliko zahtjev za ukidanje limo servisa  nije moguće realizovati, potrebno je da se hitno pristupi Izmjenama i dopunam Zakona o turizmu i ugostiteljstvu i dodatno definišu usluge limo servisa, kako bi se izbjegle njegove sadašnje zloupotrebe, odnosno ograničiti ga na putniĉka vozila sa 4+1 sjedišta i izjednačiti ga sa licenciranim auto-taksi prevoznikom", zaključuje se između ostalog u dokumentu.

P.Z.