MF da donese regulativu za uređenje poslovanja političkih subjekata

Državna revizorska institucija je objavila Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za  2017. godinu. Pretprošle godine su sprovedene 24 revizije političkih subjekata.  

Objavljeno: 21. 01. 2019 - 15:30

Iz Državne revizorske institucije podsjećaju da su Skupštini Crne Gore prije dva mjeseca dostavili  inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

U cilju otklanjanja revizijom utvrđenih nepravilnosti, unapređenja  zakonodavnog okvira koji reguliše poslovanje političkih subjekata i  poboljšanja kvaliteta izvještavanja subjekata revizije, date su  sljedeće preporuke: da Ministarstvo finansija inicira  donošenje ili donese regulativu kojom će se urediti poslovanje  političkih subjekata, da subjekti revizije Godišnji finansijski izvještaj dostavljaju

Državnoj revizorskoj instituciji u roku koji je utvrđen Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, te da subjekti revizije realnije planiraju prihode i rashode, a u  slučaju ostvarivanja prihoda i rashoda u većem ili manjem iznosu od  planiranih, DRI preporučuje da izvrše korekciju finansijskog  plana.

Preporučuje se i da subjekti revizije Godišnjim finansijskim planom definišuiznose prihoda i troškova, a programom rada definišu godišnje aktivnosti koje planiraju sprovesti, kao i da finansiranje troškova izborne kampanje vrše u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. U skladu sa odredbama istog zakona treba i da prikupljaju priloge od fizičkih lica, odnosno da ostvaruju troškove izbornih kampanja.

Subjekti revizije bi trebali da sve troškove izborne kampanje plaćaju sa računa koji je otvoren za te namjene, te da shodno zakonu  prikupljaju sredstva za finansiranje izbornih kampanja iz privatnih izvora.  Ugovore o zakupu poslovnih prostora treba da zaključuju u skladu sa Zakonom o obligacionim  odnosima i da sve troškove pravdaju adekvatnom i potpunom dokumentacijom.

Preporuka je i da subjekti revizije zaključuju ugovore o radu sa izvršiocima  koji obavljaju poslove koji su utvrđeni aktom o sistematizaciji i poslove koji po prirodi i opisu imaju obilježje posla za koji se zasniva radni odnos.

Subjekti revizije prilikom angažovanja izvršilaca po ugovoru o djelu treba da obezbijede podatke o radno-pravnom statusu svih angažovanih lica u cilju pravilnog obračuna poreskih obaveza, budući da se za lica koja  nijesu osigurana po drugom osnovu osim poreza i prireza plaća i  doprinos za PIO shodno odredbama člana 5 Zakona o doprinosima za  obavezno socijalno osiguranje.

Naglašava se da subjekti revizije prilikom isplate naknada fizičkim licima treba da obračunaju i isplate poreske obaveze, kao i da prilikom zapošljavanja Zavodu za zapošljavanje prijave slobodna radna mjesta radi praćenja ponude i tražnje na tržištu rada.

Subjekti revizije treba da obezbijede evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava. Evidencija treba da bude zasnovana na usaglašenoj i ovjerenoj dokumentaciji.

Subjekt revizije treba da uskladi svoj pravni status sa važećom  zakonskom regulativom i shodno tome organizuje finansijsko poslovanje. Svoje poslovanje treba da vrše u skladu sa Zakonom o sprječavanju nelegalnog poslovanja. Subjekti revizije treba i da usaglase podatke koje dostavljaju nadležnim institucijama.