Nezaposleni koji traže samo zdravstvenu zaštitu, ne moraju se javljati birou rada

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje za sve nezaposlene osobe, bez obzira da li su evidentirani kod Zavoda ili ne, ostvaruje se javljanjem direktno Fondu zdravstva.

Objavljeno: 24. 01. 2019 - 10:40

Nezaposleni koji ne traže posao, već žele samo da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje ne moraju se prijavljivati Zavodu za zapošljavanje. Ta grupa, takozvanog neaktivnog stanovništva, pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje isključivo i direktno preko Fonda zdravstva.

Prijava

Ovo zakonsko rešenje na snazi je skoro dvije godine. Međutim, sa njim nije upoznat veći dio građana.

Ranijim zakonskim rješenjima, da bi nezaposlena osoba ostvarila pravo na zdravstvenu zaštitu, bila je u obavezi da se prijavi u evidenciju Zavoda, kao aktivan tražilac zaposlenja, i da svaka tri mjeseca dostavlja Fondu zdravstva uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda.

Već dvije godine svi oni koji ne traže posao, već samo zadravstvenu knjižicu, ne moraju biti prijavljeni birou rada.

-Upravo, zdravstveno osiguranje mnogima je bio povod i motiv prijavljivanja Zavodu. Izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju data je mogućnost Zavodu da uredi evidenciju nezaposlenih, na kojoj treba da ostanu lica koja imaju potrebu za uslugama nacionalne službe zapošljavanja, odnosno lica koja aktivno traže zaposlenje – objašnjava načelnik Odsjeka za statistiku Jovan Kostić.

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje za sve nezaposlene osobe, bez obzira da li su evidentirani kod Zavoda ili ne, sada se ostvaruje prijavljivanjem kod Fonda zdravstva.

Iste obaveze

Od početka maja nezaposlena lica morala su sama da dolaze u Fond za zdravstveno osiguranje da podnesu zahtjev, sa fotokopijom lične karte, ako je državljanin Crne Gore u pitanju, odnosno ako je riječ o strancu dokaz o odbrenom stalnom boravku i fotokopiju lične karte za stranca. Fond ih evidentira. Pomoću posebnog web servisa, ta prijava evidnetirana je i u centralni registar Poreske uparve – pojašnjava predstavnica Fonda za zdravstveno osiguranje Vukosava Pejović.

Po njenim riječima, obaveze osiguranika ostale su iste. Znači, dodaje ona, osiguranik kad dobije zdravstvenu knjižicu, dolazi na šalter Fonda zdravstva svaka tri mjeseca, da je ovjeri.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji je stupio na snagu u aprilu 2017. godine, uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ostvarivanje tih prava, finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. Primarni cilj izmjena Zakona bio je jednakost i pravo svih građana i državljana Crne Gore da imaju zdravstvenu zaštitu.

Registracija

-Sve do stupanja na snagu ovog zakona, nezaposlena lica i članovi njihovog domaćinstva, koji nijesu zdravstveno osigurani po nekom drugom osnovu, ostvarivali su pravo na zdravstvenu zaštitu preko Zavoda za zapošljavanje. Odnosno, Zavod je obezbjeđivao sredstva za njihovu zdravstvenu zaštitu – podsjeća Kostić.

Od stupanja na snagu sistema Objedinjena registracija poreskih obveznika i osiguranika (1. mart 2010. godine), pa sve do stupanja novog Zakona o zdravstvenom osiguranju (april 2017. godine) obaveza Zavoda je bila da za sva lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih, podnese ‘’Jedinstevnu prijavu za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika’’, kod Poreske uprave Crne Gore. Takođe, obaveza Zavoda je bila da navedenu prijavu podnese za svako novoprijavljeno lice na evidenciji Zavoda, kao i za sva lica za koja je Zavod prestao da vodi evidenciju.

-Izmještanjem nosioca zdravstvenog osiguranja za nezaposlena lica sa Zavoda za zapošljavanje na Fond za zdravstveno osiguranje ojačana je uloga Zavoda kao posrednika za lica koja su zaista zainteresovana za zaposlenje. Zavodu je omogućeno da se bavi onim što je svrha njegovog postojanja – posredovanjem pri zapošljavanju – poručuje Kostić.

Zavod nosilac zdravstvenog osiguranja za  korisnike novčane naknade

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod prestaje da bude nosilac zdravstvenog osiguranja za nezaposlena lica, izuzev za korisnike novčane naknade. Ponavljamo, nezaposleni ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje isključivo preko Fonda zdravstva. Ukoliko ne žele aktivno da traže zaposlenje ne moraju više biti prijavljeni na evidenciju Zavoda. Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje za sva nezaposlena lica, bez obzira da li su evidentirani kod Zavoda ili ne, sada se ostvaruje evidentiranjem kod Fonda za zdravstveno osiguranje.