Medijatori u Podgorici i Nikšiću

Angažovanje medijatora u oblasti zapošljavanja na terenu, u samoj zajednici, treba da omogući bolju informisanost RE populacije o pravu na rad, o ulozi Zavoda, značaju i načinu prijavljivanja u evidenciju nezaposlenih lica – kaže Nevena Šuković

Objavljeno: 07. 02. 2019 - 10:49

Uvođenje, u sistem, zanimanja saradnik za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja - medijator u oblasti zapošljavanja – jedna je od mjera usmjerenih na povećanje učešća ove populacije u programe aktivne politike zapošljavanja. To je, inače, u skladu sa Strategijom za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana.

Saradnja

-Angažovanje medijatora u oblasti zapošljavanja na terenu, u samoj zajednici, treba da omogući bolju informisanost RE populacije o pravu na rad, o ulozi Zavoda, značaju i načinu prijavljivanja u evidenciju nezaposlenih lica – objašnjava savjetnica u ZZZ Nevena Šuković.

Kako dodaje, zadaci romskog medijatora odnose se, u skladu sa usvojenim standardom zanimanja za navedenu stručnu kvalifikaciju, i na pružanje neposredne pomoći korisnicima prilikom prijavljivanja u evidenciju Zavoda, prilikom uključivanja u programe APZ i druge programe, podsticanje na ažurnost i redovnost prijavljivanja u evidenciju, pružanje neposredne pomoći u procesu traženja slobodnog radnog mjesta, zatim tokom pripreme dokumentacije za prijavljivanje na oglašeno slobodno radno mjesto…

Saradnici u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u oblasti zapošljavanja, koji su zaposleni kroz realizaciju projekta koji sprovodi NVO »Help« do kraja 2019. godine, ostvarili su saradnju sa lokalnim biroima rada u Podgorici i Nikšiću.

-Saradnici će, u narednom periodu, dva puta sedmično u Podgorici, odnosno, jednom sedmično u Nikšiću, boraviti u biroima rada i uz podršku i pomoć mentora iz institucija postepeno se upoznavati sa tehnologijom rada sa nezaposlenim licima – ističe Šuković.

Info sesije

Ona podsjeća na informativne sesije, koje se održavaju, počev od novembra prošle godine, u romskim naseljima u Podgorici i Nikšiću. Sa njima će se nastaviti i ove godine, jednom mjesečno. Na info sesijama, savjetnici iz biroa rada dodatno će informisati romsku i egipćansku populaciju o pravima i obavezama u oblasti zapošljavanja i predstavljati aktivnosti koje sprovodi Zavod, u cilju inkluzije te populacije na tržište rada.

-Za nezaposlena lica sa evidencije Zavoda, koja se izjašnjavaju kao Romi i Egipćani planirane su mjere koje podrazumijevaju uključivanje ovih lica u programe obrazovanja i osposobljavanja za rad, javne radove kao i posredovanje prilikom sezonskog zapošljavanja. Angažovanje ovih lica zavisi od njihovog obrazovnog nivoa, posjedovanja tržišno upotrebljivih znanja, sposobnosti i vještina, odnosa prema radu i zaposlenju, načina na koji svoja znanja i sposobnosti koriste, kao i od socijalnog konteksta u kojem žive – naglašava Šuković.

Imajući u vidu da više od 95% Roma i Egipćana, prijavljenih na evidenciju Zavoda,  čine lica bez zanimanja i stručne spreme, i u 2019. godini, imaće prioritet prilikom uključivanja u programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

Uključivanjem u programe javnih radova i kroz zaposlenje na sezonskim poslovima, pripadnici ove populacije imaju priliku da ostvare prava po osnovu rada i povećaju svoju zapošljivosti i radne potencijale.

Budžetom Zavoda za 2019. godinu predviđeno je 50.000 eura za realizaciju programa namijenjenih RE populaciji.

U mjere APZ lani uključena 72 pripadnika RE populacije, a sezonski radilo njih 82

Tokom prošle godine, u mjere aktivne politike zapošljavanja uključena su 72 pripadnika populacije Roma i Egipćana, od kojih su 25 žene. U javni rad “Neka bude čisto”, angažovano je 15 lica iz Bara, Podgorice, Herceg Novog i Tivta. U sedam lokalnih javnih radova uključeno je 18 lica (sedam žena) u Bijelom Polju, Herceg Novom, Podgorici, Nikšiću, Mojkovcu i Rožajama.

Programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih pohađalo je 26 lica (devet žena). Oni su se obučavali za sticanje stručne kvalifikacije za zanimanje frizer (21), jedna žena iz Podgorice stekla je kvalifikaciju kozmetičar za njegu lica i tijela. Jedna žena iz Nikšića uključena je program učenja engleskog jezika, a tri lica iz Podgorice obučavala su se za vozača C kategorije.

U pilot program podrške teže zapošljivim licima u pripremi i aktiviranju na tržištu rada “Osnaži me i uspjeću” uključeno je 13 lica (devet žena) iz Nikšića, Podgorice, Herceg Novog i Tivta.

Na sezonskim poslovima lani su  zaposlena 82 pripadnika RE populacije (48 žena ili 58,53%).