Partije da dostave račune do 31. marta

Politički subjekti, prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni su da najkasnije do 31. marta podnesu završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Poreskoj upravi (PU), Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK).

Objavljeno: 27. 03. 2019 - 22:20
Ilustracija

Iz ASK-a su saopštili da je prilikom dostavljanja predmetnih izvještaja, politički subjekt dužan da, kao prateće dokumente, dostavi Agenciji i Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) finansijske izvještaje i izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje je osnovao ili u kojima ima vlasnički udio.

Kako su naveli iz ASK-a, izvještaj se dostavlja u štampanoj i elektronskoj formi na obrascu koji je utvrdilo Ministarstvo finansija, i koji se može naći na linku http://www.antikorupcija.me/me/kontrola-politickih-subjekata-izbornih-kampanja/obrasci/ .

Iz Agencije su podsjetili i da je politički subjekt dužan da vodi računovodstvenu evidenciju o prihodima, imovini i rashodima po porijeklu, posebno za sredstva iz javnih i privatnih izvora, visini i strukturi prihoda, imovine i rashoda, u skladu sa propisom Ministarstva fiansija.

„Nepostupanje po odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost, kao i privremenu obustavu uplate sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata“, zaključuje se u saopštenju