Ugovori zaključeni sa bankom prije otvaranja stečaja ostaju na snazi

Na osnovu Zakona o stečaju i likvidaciji banaka, stečajni postupak i postupak likvidacije nad bankom otvara i sprovodi Centralna banka. Obaveze proistekle iz stečajnog postupka izmiruju se na teret stečajne mase, istakao je za Portal Analitika bankarski ombudsman dr Halil Kalač.  

Objavljeno: 08. 04. 2019 - 16:15

On napominje da se stečajni upravnik imenuje rješenjem o otvaranju stečajnog postupka. Stečajni upravnik je u stečajnom postupku organ Centralne banke i odlučuje donošenjem upravnih akata.

„Član 32 pomenutog zakona definiše da: ,,Ugovori zaključeni sa bankom prije otvaranja stečajnog postupka ostaju na snazi, ukoliko stečajni upravnik, uz saglasnost stečajnog odbora ne obavijesti drugu stranu o odustanku od ugovora u roku od 90 dana od dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečaja. Ako stečajni upravnik odustane od ugovora, druga ugovorna strana može tražiti samo naknadu stvarne štete kao stečajni povjerilac, po redosledu prioriteta iz člana 48 ovog zakona“, naglašava Kalač. 

Upitan da li bi, zbog uvođenja stečaja u dvije banke, moglo doći do odliva depozita iz preostalih 13 banaka, Kalač je podsjetio da su iz Centralne banke saopštili da svi pokazatelji ukazuju da je bankarski  sistem stabilan i da deponenti imaju povjerenje u njega. 

„Takođe je saopšteno da, i pored uvođenja stečaja u Atlas banku,  neće doći  do odliva depozita i da će se nastaviti trend  rasta depozita, u šta ne treba sumnjati“, naveo je Kalač. 

Stečaj u Atlas banku je uveden u petak 5, aprila, a u IBM banku 4. januara.