CDT nije dao tačne informacije, poštujemo sve rokove

Povodom saopštenja Centra za demokratsku tranziciju, a u vezi sa tekstom koji se odnosi na kašnjenje sa izvještavanjem o sprovođenju reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave ukazuje da u analizi nisu date tačne i precizne informacije kad su u pitanju način i rokovi za Izvještavanje o rezultatima napretka u procesu reforme javne uprave.

Objavljeno: 24. 04. 2019 - 10:35

Ministarstvo  javne uprave snažno i posvećeno radi na sprovođenju reforme javne uprave u Crnoj Gori. U prilog tome, govori i činjenica da je u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2017. godinu konstatovano da je ostvaren dobar napredak u oblasti reforme javne uprave, što predstavlja najveću ocjenu koja se može dobiti na godišnjem nivou.

Uz kvalitetnu koordinaciju i saradnju sa drugim institucijama koje su uključne u proces reforme javne uprave utvrđene su jasne procedure dostavljanja podataka i pripreme godišnjih izvještaja kojima se prati napredak u realizaciji Strategije reforme javne uprave 2016 – 2020.

Ovom prilikom ukazujemo da je Crna Gora od strane Evropske komisije i međunarodnih partnera prepoznata kao lider u regionu kada je riječ o sprovođenju monitoringa o implementaciji Strategije reforme javne uprave.

Ministarstvo javne uprave je poštovalo sve rokove kada je riječ o predmetnim izvještajima, pa je tako i Izvještaj za 2018. godinu pripremljen na vrijeme. Programom rada Vlade za 2019. godinu za drugi kvartal planirana je izrada Izvještaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2018-2020., za 2018. godinu. U skladu sa novom metodologijom, a uz preporuke Evropske komisije i SIGMA/OECD pripremljen je nacrt Izvještaja, koji će uskoro biti razmatran na sjednici Savjeta za reformu javne uprave.

"Takođe, kada je riječ o radu Savjeta za reformu javne uprave ukazujemo da je riječ o konsultativnom tijelu Vlade čiji je zadatak da usmjerava proces reforme javne uprave, na način što će prepoznavati ključne probleme u realizaciji Strategije i definisati mjere za otklanjanje tih problema. U tom cilju, Savjet je u 2018. održao pet sjednica, na kojima je razmatrao dvanaest dokumenata. Iz tog razloga se efekti rada Savjeta ne mogu dovesti u pitanje, a naročito imajući u vidu da je Vlada Crne Gore usvojila Izvještaj o njegovom radu u 2018. godini", zaključuje se u saopštenju.