Novi rezultati u suzbijanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu

Od početka aprila, kada je počeo sa radom Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, postignuti su evidentni rezultati na otkrivanju nelegalnih aktivnosti u ovoj oblasti. 

Objavljeno: 09. 05. 2019 - 15:57

Tim je u ovom periodu posebnu pažnju posvetio kontroli preduzeća korisnika šuma, prvenstveno sa aspekta njihovog zakonitog poslovanja, ažurne dokumentacije i izmirenih obaveza prema zaposlenim i državi. Prioritet su bila preduzeća koja imaju prijavljenog samo jednog  radnika, s obzirom da je utvrđeno da postoji 202 takva preduzeća koja su u 2018. ostvarila prihod od oko 4.6 miliona eura, a u aprilu ove godine imala obaveze po osnovu neplaćenih poreza u iznosu od oko 1,85 miliona eura.
Kontrolisano 181 preduzeće: Utvrđene nepravilnosti i preduzete mjere 
Na današnjoj sjednici Koordinacionog tima, održanoj ovaj put u Kolašinu, saopšteno je da je tokom aprila kontrolisano ukupno 181 preduzeće iz djelatnosti šumarstva i drvoprerade. Za 134 preduzeća je donijeto rješenje o prinudnoj naplati potraživanja. Broj zatečenih lica za rad "na crno“ je 43 i shodno tom, preduzete su zakonom predviđene mjere. Inspekcijski organi izrekli su kazne u ukupnom iznosu od oko 46 hiljada eura.
Na sastanku kojim je predsjedavao dr Milosav Anđelić državni sekretar za šumarstvo i drvnu industriju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, analizirani su i ostali rezultati na suzbijanju bespravnih aktivnosti u šumarstvu, koji su ostvareni u periodu između prethodne sjednice održane polovinom aprila u Mojkovcu i današnje u Kolašinu.  
Nove prijave za bespravnu sječu u Pljevljima, Andrijevici i Mojkovcu 
U tom periodu, nadležne službe Uprave za šume nastavile su sa evidentiranjem bespravne sječe. U Pljevljima, u gazdinskoj jedinici “Maočnica”, utvrđena je bespravna sječa 70 stabala jele i smrče ukupne drvne mase od 176,21m3. Uprava za šume i šumarska inspekcija podnijeli su odgovarajuće prijave na pravno i odgovorno lice D.O.O “Njogo” iz Bijelog Polja, za bespravnu sječu u Pljevljima. Za razliku od ranijih čestih slučajeva kada su prijave podnošene na NN lica, ovom prilikom krivična prijava podnijeta je protiv reonskog lugara N.B. koji je i udaljen sa posla.  
Takođe, otkrivena je još jedna bespravna sječa većeg obima na prostoru područne jedinice Mojkovac  i to  na dvije lokacije u mjestu Lepenac, ukupne mase 33m3 bukve i 9m3 jele. U toku se operativne aktivnosti na utvrđivanju počinilaca kao i preduzimanja mjera prema odgovornim licima nadležnim za zaštitu šuma na tom prostoru. Komisija se upoznala i sa nalazima bespravne sječe četinara u gazdinskoj jedinici “Gradišnica - Jelovica”, od preko 20 m3 četinara, u Andrijevici. Protiv odgovornog službenika pokrenut je disciplinski postupak. Nakon vještačenja, koje je neophodno u ovom slučaju, javnost će blagovremeno biti upoznata o preduzetim aktivnostima. Podsjećamo da je polovinom aprila na području Mojkovca otkrivena bespravna sječa većeg obima - preko 100 m3 tehničkog drveta, koje je bilo dopremljeno do lokalnog prerađivačkog pogona, bez dokumentacije  o porijeklu proizvoda. 
Ispituju sumnjive koncesionare u Kolašinu
Članovi Kordinacionog tima na današnjoj sjednici u Kolašinu, kojoj je prisustvovao i predsjednik opštine Milosav Bato Bulatović, analizirali su stanje zaštite šuma u Područnoj jedinici Uprave za šume u toj opštini. Posebno je razmatrano sprovođenje određenih koncesionih ugovora za koje postoji osnov sumnje da su zakonske procedure prekršene. Sva neophodna dokumentacija je dostavljena od strane Uprave za šume nadležnim organima na dalje postupanje.
Tokom boravka u Kolašinu, članovi Koordinacionog tima prisustvovali su radionici “Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu”, koju realizuju predstavnici NVO sektora, uz podršku međunarodnih donatora i učešće nezavisnih eksperata. I tom prilikom su predstavljeni rezultati Koordinacionog tima u dijelu suzbijanja bespravnih aktivnosti u šumarstvu i dogovoreni buduću oblici saradnje na tom planu.
U okviru istog programa međunarodni ekspert Franc Ferlin imao je prezentaciju pod nazivom “FSC standardi u cilju unapređenja održivog gazdovanja šumama i sprečavanja nelegalnih radnji u šumarstvu”.