Dva policajca završila kod tužioca zbog zloupotrebe položaja

Službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom aprila izvršili tri kontrole provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika.

Objavljeno: 23. 05. 2019 - 07:07

U sva tri slučaja, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupcima unutrašnje kontrole, utvrđeno je postojanje nezakonitosti ili nepravilnosti u radu policijskih službenika, pišu Dnevne novine.

Kako se navodi u mjesečnom Izvještaju Unutrašnje kontrole u jednom slučaju, na osnovu činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupku koji su nesporno ukazivali na nezakonito postupanje i zloupotrebu prilikom vršenja policijskih poslova granične kontrole, utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da su dva policijska službenika počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, usljed čega je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti tužilaštva.

“U jednom slučaju, na osnovu činjeničnog stanja i prikupljenih dokaza u postupku unutrašnje kontrole koji su nesporno ukazivali na neblagovremeno i nemarno vršenje službenih obaveza prilikom izvršavanja policijskih poslova, Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen je direktoru Uprave policije na dalji postupak, u cilju pokretanja disciplinskog postupka protiv policijskog službenika, zbog teže povrede službene dužnosti. U jednom slučaju, u postupku kontrole utvrđene su činjenice i dokazi koji su ukazivali na postojanje sumnje u neprofesionalno postupanje dva policijska službenika, ali je u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole utvrđeno i da su, od strane neposrednog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj su raspoređeni policijski službenici, već preduzete zakonske mjere u cilju utvrđivanja njihove disciplinske odgovornosti zbog načina postupanja u predmetnom slučaju”, navodi se u Izvještaju.