Bez posla najviše srednjoškolaca

Programima aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini obuhvaćeno je 219 lica sa evidencije. Na sezonskim poslovima iz Bijelog Polja angažovano 606 radnika...


Objavljeno: 11. 07. 2019 - 10:26

Na evidenciji Područne jedinice Bijelo Polje nalaze se 3.553 nezaposlenia lica, što daje stopu nezaposlenosti od 24,12%. Skoro polovina nezaposlenih (48,94 % ili 1.741) je sa završenom srednjom školom lll i lV stepen stručne spreme.

Struktura

Više od trećine njih (38,45 % ili 1.368) su polukvalifikovani i bez zanimanja i bez stručne spreme. Deset odsto nezaposlenih su visokoškolci: 14 je magistara, 356 lica sa visokom stručnom spremom, sa V i VI stepenom stručne spreme je njih 77. Medju visokoškolcima najviše je ekonomista i mendžera svih usmjerenja 97, zatim pravnika različitih smjerova 85 i 51 lice sa završenim visokim obrazovanjem na studijskim programima za rad u prosvjeti.
-Programima aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini obuhvaćeno je 219 lica.
Početkom maja otpočela je realizacija devet programa javnih radova kroz koje je uključeno 50 nezaposlenih lica sa evidencije Područne jedinice. Tri programa se bave personalnom asistencijom licima sa invaliditetom, radi njihovog uključivanja u svakodnevne aktivnosti i poboljšanja njihovog opšteg položaja. Ostalih šest programa javnih radova imaju za cilj poboljšanje statusa marginalizovanih društvenih grupa, zaštitu i uređenje životne sredine, afirmaciju osoba sa invaliditetom i unapređenje pčelarstva - navodi načelnica Područne jedinice Bijelo Polje Slađana Nedović.

Učesnici javnih radova zaposleni su na period od četiri mjeseca.  Kroz javni rad “Neka bude čisto”  doo “Komunalno – Lim” iz Bijelog Polja angažovalo je pet lica sa evidencije nezaposlenih. Ovaj javni rad traje pet mjeseci.

Obuke
Nedović objašnjava da je u 12 programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih uključeno 120 nezaposlenih lica sa područja Bijelog Polja i Mojkovca. Programe sprovode  osam organizatora obrazovanja odraslih. Realizacija programa sticanja ključnih vještina obuhvata usavršavanje nezaposlenih lica iz oblasti rada na računaru, učenja engleskog jezika i obuka za vozače B i C kategorije.
Kroz programe sticanja stručnih kvalifikacija, znanja će, kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposobljavanje, steći budući kuvari, pomoćni kuvari, muško-ženski frizeri, ženski frizeri, računovodstveni tehničari , zaštitari imovine i lica i rukovaoci građevinskim mašinama. Programi traju od jednog do tri mjeseca, zavisno od programa obrazovanja odraslih, nakon čega svi polaznici, koji uspješno završe program obrazovanja, dobijaju odgovarajući sertifikat o stečenoj kvalifikaciji.
Radi pružanja podrške u zapošljavanju mladih na problemu suzbijanja sive ekonomije i pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije i Uprave carina angažovano su 43 visokoobrazovana lica sa evidencije nezaposlenih iz Bijelog Polja. Oni su kroz Program “Stop sivoj ekonomiji” zaposleni na period od šest mjeseci.
U podsticaj samozapošljavanja i stimulsanje preduzetništva usmjereno je 30.000 eura, čime je otvoreno šest novih radnih mjesta. Registrovano je zapošljavanje šest lica sa evidencije i to: tri osobe u poljoprivredi, jedna u zanatstvu i dvije u građevinarstvu.
Po riječima načelnice na sezonskim poslovima, od početka godine, angažovano je 606 lica sa evidencije Biroa rada Bijelo Polje.