Pejović prekršio zakon – spajao funkcije i primao 3.168 eura

Agencija za sprečavanje korupcije, postupajući u ponovnom postupku po presudi Upravnog suda, donijela je odluku kojom se potvrđuje da je bivši ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, kao javni funkcioner, prekršio član 7 Zakona o sprečavanju korupcije. 

Objavljeno: 28. 07. 2019 - 06:55

Agencija je uvažila ocjene i naloge Upravnog suda date u presudi na raniju odluku ASK, i na osnovu toga ponovo odlučivala. Upravni sud je 17. Juna ove godine, postupajući po tužbi Pejovića protiv ASK, utvrdio da je ,,činjenično i pravno neodrživ zaključak Agencije da je Aleksandar Andrija Pejović osim ministarske imao i funkciju ambasadora, jer takozvani „status ambasadora“ predstavlja diplomatsko zvanje a ne funkciju. Presudom Upravnog suda usvojena je tužba Pejovića i poništena odluka ASK od 16. Februara 2018. a predmet vraćen na ponovni postupak.

Agencija u obrazloženju ponovne odluke navodi da je, u izvršenju presude Upravnog suda, a u smislu člana 56 Zakona o upravnom sporu, postupila po pravnom shvatanju i primjedbama iz presude, pa je nakon ocjene izvedenih dokaza utvrdila da je Pejović kao javni funkcioner prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, na način, vrijeme i mjesto kako je to činjenično i pravno opisano u dispozitivu ove odluke.

ASK je ponovo odlučila da je Pejović kao javni funkcioner prekršio član 7 Zakona o sprečavanju korupcije, jer je kao ministar evropskih poslova istovremeno imao status ambasadora, što je nespojivo po odredbi člana 104 Ustava Crne Gore, a po kom osnovu je ostvarivao poseban dodatak na osnovnu zaradu svakoga mjeseca od 3.168 eura od maja 2017. godine.

- Na taj način je ostvario materijalnu korist u vidu posebnog dodatka na osnovnu zaradu kao ambasador u Misiji Crne Gore pri Evropskoj uniji, a na osnovu uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a uredba se odnosi samo na zaposlene u tim predstavništvima. Pejović je tako javni interes podredio privatnom, suprotno Zakonu o sprečavanju korupcije – navodi se u odluci ASK.

Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor u roku od 20 dana od prijema odluke. Agencija je prvobitnu odluku donijela na osnovu zahtjeva Daliborke Uljarević, izvršne direktorke CGO, od 1. februara prošle godine, kojim je tražila pokretanje postupka protiv Pejovića zbog kršenja zakona.

ASK je, u ponovljenom postupku po presudi Upravnog suda, donijela i odluku kojom je potvrdila da je Božidar Vuksanović, bivši član i predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore AD Podgorica, kao javni funkcioner prekršio članove 7, 8 i 12 stav 5 Zakona o sprečavanju korupcije.