Objavljen javni poziv za davanje stanova u zakup

Prijestonica Cetinje objavila je javni poziv za davanje stanova u zakup na osnovu prava na socijalno stanovanje, a rok za prijavljivanje je 30 dana.

Objavljeno: 16. 08. 2019 - 13:57

Šest stanova, površine po 27 kvadratnih metara, koje se daju u zakup, nalaze se u zgradi Udruženja penzionera Cetinja.

Pravo na rješavanje stambenih potreba imaju crnogorski državljani sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice, pod uslovom da nemaju stan, odnosno drugi objekat za stanovanje u vlasništvu članova porodičnog domaćinstva.

Osobe čiji stambeni objekat nije odgovarajućih standarda ili koje iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da ga obezbijede, takođe imaju pravo na rješavanje stambenog pitanja.

Prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje, prema javnom pozivu, imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, osobe sa invaliditetom, osobe starije od 67 godina, mladi koji su bili bez roditeljskog staranja, kao i porodice sa djecom sa smetanjama u razvoju.

Kako su objasnili iz Prijestonice, davanje stambenih jedinica u zakup vrši se u odnosu na postojeću stambenu situaciju, visinu prihoda i imovinsko stanje, dužinu prebivališta ili boravišta u kontinuitetu na Cetinju, kao i u odnosu na broj članova porodičnog domaćinstva, zdravstveno stanje ili invalidnost i godine starosti.

"Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme, a najdruže za period od deset godina, bez mogućnosti produženja", navodi se u javnom pozivu.

Kako je saopšteno, stambena jedinica data u zakup ne može se otkupiti, naslijediti, dati u zakup niti otuđiti.