Siromašnim Cetinjanima daće u zakup šest stanova

Opština Cetinje je objavila javni poziv za davanje šest stanova u zakup u zgradi Udruženja penzionera Cetinje po osnovu prava na socijalno stanovanje.

Objavljeno: 17. 08. 2019 - 07:58

Stanovi su površine nešto više od 27 kvadrata i imaju ostave. Kako se navodi u konkursu, pravo da na ovaj način riješe stambene potrebe imaju crnogorski državljani sa prebivalištem na teritoriji prijestonice, pod uslovom da nemaju drugi stan, odnosno drugi objekat za stanovanje u vlasništvu članova domaćinstva, odnosno lica čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda i koja iz prihoda koja ostvaruju ne mogu da obezbijede stan.

Prioritet imaju samohrani roditelji i staratelji, lica sa invaliditetom, lica preko 67 godina, mladi koji su bez roditeljskog staranja, porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju i druga lica u skladu sa zakonom navedeno je u javnom pozivu, piše Pobjeda.

Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti dodjela stanova u zakup su postojeća stambena situacija, visina prihoda i imovinsko stanje, dužina prebivališta i boravišta u kontinuitetu na teritoriji prijestionice, broj članova porodičnog domaćinstva, zdravstveno stanje, invalidnost i godine starosti.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme, a najduže na period od deset godina, bez mogućnosti produženja. Izuzetno, ugovor o zakupu sa licima koja imaju prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje, u skladu sam članom tri odluke, može se zaključiti na period duži od deset godina piše u konkursu.

Zakorišćenje stana korisnik plaća zakup, ne može ga otkupiti, naslijediti, dati u podzakup, niti otuđiti.

Konkurs je otvoren do polovine septembra.