Turista nikad više

Nacionalni park Skadarsko jezero imao je ove sezone, kako kaže direktor Nenad Ivanović, izuzetan rast broja posjetilaca, bilo ih je više od 85.000 u odnosu na lani, odnosno 38 odsto, a skoro dvostruko više nego 2017. godine.

Objavljeno: 21. 08. 2019 - 12:01

Prihodi od ulaznica, prema riječima Ivanovića, do sada su 340.000 eura. Ako se ova-kav trend nastavi do kraja se-zone Nacionalni park „Ska-darsko jezero“ posjetiće 130.000 turista, što bi bio ap-solutni rekord. Benefite, ka-že naš sagovornik, ubiraju i stanovnici koji žive u ovom području.

PODACI

- Novi sistem, e-posjetilac aplikacija dala je onlajn uvid u broj turista, tako da ove go-dine u svakom trenutku zna-mo koliki je broj turista koji krstari Skadarskim jezerom i na kojem je brodu. Svaki turi-sta dobija ulaznicu, koja je u formi jedne lijepe razgledni-ce tako da primjećujemo i kod turista zadovoljstvo, jer dobijaju svojevrstan suvenir - kaže Ivanović.

U toku prošle sedmice zabi-lježili su i rekordan dan po broju posjetilaca – 1.300 ljudi bilo je u nacionalnom parku.

- To je rekord nad rekordima – dodao je on.

U nacionalnom parku nema-ju evidenciju svih posjetilaca, odnosno u statistiku ula-ze samo oni koji krstare jezerom jer se njima napla-ćuje ulaz u park.

- Ima veliki broj turista koji ne krstare jezerom nego uživaju druge ljepote, kao što su pje-šačke staze koje se redovno održavaju, biciklističke staze i tim turistima ne naplaćujemo ulaz - objašnjava Ivanović.

Gosti su, kaže, najviše iz Njemačke, Francuske, Rusije i ze-malja regiona. Na rast broja turista ne samo u parku Ska-darsko jezero, nego i ostalim nacionalnim parkovima, sma-tra Ivanović, uticala je i „agresivna politika preduzeća“ u smislu nastupanja na sajmovi-ma turizma tokom prethodnog perioda.

- Malo je evropskih država odakle nemamo posjetilaca, a imamo i povećan broj turista iz Kine i drugih dalekoistoč-nih zemalja - pojašnjava Iva-nović.

MJEŠTANI

Ove godine na Skadarskom je-zeru je i mnogo više brodova koji prevoze turiste i kojima upravljaju privatni preduzet-nici, mahom mještani Virpa-zara, Rijeke Crnojevića i Vranjine.

- Ima ih više od 100 i od sljedeće godine razmišljamo da i mi nabavimo jedan turistički brodić gdje bismo se kao firma po-javili, kao neko ko nudi usluge prevoza na jezeru. Ono što je dobra stvar je što se povećanjem turista povećavaju beneiti stanovništva koji žive na prostoru NP Skadarsko jezero i koji obavljaju neke od privrednih djelatnosti. Da li je to prevoz turista, da li su to ugostiteljski objekti, iznajmljiva-nje kajaka, bungalova, apartmana... sve ono što je vezano za turizam je ove godine pove-ćano u odnosu na prošlu godi-nu - kazao je Ivanović.

Stanovnici koji žive u ovom po-dručju, ističe on, ostvaruju veće benefite nego prošle godine. 

- To nam je zadovoljstvo jer će i oni shvatiti vrijednost nacionalnog parka - istakao je Ivanović.

Komentarišući nelegalne aktivnosti na jezeru, prije svega krivolov, naš sagovornik ističe da ih je sve manje.

KAMERA

- Ministarstvo poljoprivrede, u saradnji sa Nacionalnim parkom Crne Gore, kroz projekte MIDAS, instaliralo je termalnu kameru i sada ima-mo uvid u 70 odsto površine akvatorijuma Skadarsko je-zero što nam umnogome pomaže da imamo bolju kon-trolu na vodi po pitanju krivolova i ostalih nelegalnih aktivnosti - kazao je Ivanović.

Kamera je počela da radi pri-je 20-ak dana i već je, navodi on, dala rezultate – kako na polju prevencije, tako i u razotkrivanju i procesuiranju krivolovaca.

- Samo saznanje da je postavljena kamera dosta je uticalo kod nekih ljudi da dobro razmisle prije nego što se upušte u neku nelegalnu aktivnost. One koje zateknemo u nelegalnim aktivnostima preda-jemo inspektoru za poljoprivredu i slatkovodno ribarstvo ili, ako je u pitanju krivično djelo, predajemo ih policiji, odnosno nadležnom tužiocu. Kameru na jezeru koriste osim nas i nekoliko drugih državnih organa, između ostalih Uprava policije, tako da je ona višestruko korisna - zaključuje direktor Nacio-nalnog parka Skadarsko jezero.