UCG: Konkurs za upis na specijalističke studije biće raspisan sjutra

Univerzitet Crne Gore raspisaće Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu sjutra, 16. septembra 2019. godine, kada će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Objavljeno: 15. 09. 2019 - 09:30

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se 19. i 20. septembra 2019. godine.

Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me).

Tekst Konkursa dat je u nastavku i u dokumentu u prilogu.

 

spec1

 

spec2

 

spec3

 

spec4

 

spec5

 

spec6

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 odsto.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita,iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama 17. i 18. septembra 2019. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se 19. i 20. septembra 2019. godine.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me).

Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou.