Prerađivači kroz IPARD mogu dobiti do 60 odsto bespovratne podrške za prečišćavanje otpadnih voda

Preduzeća sa područja Glavnog grada, koja se bave preradom poljoprivrednih i ribljih proizvoda, danas su bili u prilici da se u razgovoru sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja detaljno upoznaju sa uslovima i mogućnostima da dobiju bespovratnu podršku za investicije u unapređenje svoje proizvodnje.

Objavljeno: 24. 09. 2019 - 16:07

Za zainteresovane je u Podgorici organizovana info - radionica povodom aktuelnog drugog javnog poziva za podršku preradi kroz IPARD program. 
Na ovaj poziv prerađivači mogu aplicirati do 04. novembra i iskoristiti mogućnost da uz bespovratnu podršku u iznosu do 50 odsto investicije završe investicije koje im omogućavaju rast proizvodnje, uvođenje EU standarda i rast konkuretnosti, ali i da usklade svoju proizvodnju sa zahtjevnim standardima vezanim za zaštitu životne sredine. 
Prisutnima je pojašnjeno da predmet investicije može biti izgradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavka opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Kroz IPARD javni poziv za preradu, mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000€ do 1.500.000€, za koje mogu dobiti podršku do 50% prihvatljivih troškova. 

Dododatnih 10% odsto bespovratne podrške mogu dobiti za dio ulaganja vezan za upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada, što je posebno značajno u cilju sprječavanja incidenatnih situacija u vodotocima kakve smo imali u prethodnom periodu.  Za projekte namijenjene zaštiti životne sredine prerađivači, znači, mogu dobiti sredstava IPARD programa i grantove od 60 odsto ukupne investicije.

Napominjemo da će, shodno nedavnoj odluci Vlade koja je na predlog Ministarstva usvojila Informaciju o degradaciji ribolovnih voda i zaključcima vezanim za koordinirane aktivnosti nadležnih organa na rješavanju ovog izazova, svi privredni subjekti biti u prilici da se na dodatnim prezentacijama upoznaju sa mogućnostima podrške za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. 

Važno je napomenuti da se kroz IPARD poziv za podršku preradi podržavaju i početnici, te da zainteresovani aplikanti mogu osnovati preduzeće do trajanja javnog poziva i aplicirati za sredstva podrške.

Korisnici IPARD drugog javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. 

Svi potrebni obrasci vezani za apliciranje na projekat mogu preuzeti sa internet stranica Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i internet stranice koja je uspostavljena posebno za IPARD program – www.ipard.gov.me. Obrasci se mogu preuzeti i u kancelarijama Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva i u biljnoj proizvodnji.

Drugi javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrske za Mjeru 3 Investicije u fizički kapital za preradu i marketing