Vlada utvrdila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o koncesijama

„Predlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama nastao je  kao rezultat obaveze usaglašavanja sa Direktivom EU koja uređuje koncesije za javne usluge i javne radove, a koje su predmet Predloga zakona o javno privatnom partnerstvu (Zakon o JPP).Predlogom zakona će biti precizirane koncesije koje nijesu predmet javnog-privatnog partnerstva“, kazao je danas državni sekretar Ministarstva ekonomije Nikola Vujović, nakon što je Vlada na današnjoj sjednici usvojila Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.


Objavljeno: 10. 10. 2019 - 15:36

Vujović je kazao da se Prilikom izrade Predloga zakona vodilo  računa o dosadašnjoj praksi i iskustvima u njegovoj primjeni, sa ciljem unapređenja uslova, načina i postupaka davanja koncesija.

Predložene izmjene i dopune Zakona o koncesijama su izraz namjere predlagača da se brojna pitanja iz prakse, koja su se do sada rješavala odredbama ugovora o koncesijama, normiraju, pogotovo ona koja se odnose na sredstva obezbjeđenja i način osiguranja predmeta koncesije.

„Takođe, opredjeljenje Države je da se navedenim izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, režim koncesije proširi i na privredna društva koja koriste prirodna bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i druga dobra od opšteg interesa za obavljanje koncesione djelatnosti, a u kojima na dan stupanja na snagu ovog zakona država i/ili opština imaju neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjlea, a koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji“ istakao je Vujović.

Ovim izmjenama je propisano da će način utvrđivanja koncesione naknade za navedena privredna društva ili pravna lica propisati  Vlada u roku od šest mjeseci od dana primjene ovog zakona.

Rečeno je da su pored navedenog, izvršene  izmjene i dopune pojedinih odredbi u cilju preciznijeg i  sveobuhvatnijeg regulisanja prava korišćenja prirodnog bogatstva, dobra u opštoj upotrebi i drugog dobra od opšteg interesa koje je u državnoj imovini, a koja nije predmet zakona koji reguliše koncesije na javne radove i javne usluge.

Vujović je na kraju prisutne upoznao sa najvažnijim izmjenama  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama:

Uvode se mineralne sirovine od strateškog značaja koje se utvrđuju propisom Vlade. Ova odredba ima odloženu primjenu nakon isteka šest mjeseci od dana početka primjene ovog zakona.

U međuvremenu će se izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima i Zakona o rudarstvu uvesti pojednostavljena procedura dobijanja prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina koje nisu od strateškog značaja.

Izmijenama je predviđeno ukidanje mogućnosti produženja roka trajanja koncesiju za još polovinu ugovorenog perioda.

Predviđeni su novi slučajevi izuzetaka za davanje koncesija bez javnog oglašavanja, među kojima je: realizacija koncesije od strane privrednog društva ili pravnog lica u kome država i/ili opština ima neposredno ili posredno preko privrednog društva, više od polovine akcija ili udjela.

vrši se izmjena člana 44, a propisuje se i mogućnost da se eksproprijacija koncesionog područja vrši fazno tokom trajanja ugovora, srazmjerno dinamici korišćenja koncesionog područja predviđenom ugovorom o koncesiji.

Predviđeno je da će se postupci davanja koncesija započeti do dana početka primjene ovog zakona okončati po zakonu po kojem su započeti.