Medojević: Direktna demokratija- kako građanima vratiti zarobljenu državu

Crna Gora nikada u svojoj istoriji nije bila demokratska država. Vlast je uvijek bila uzurpirana od pojedinaca i interesnih grupa koji su je zloupotrebljavali protiv interesa naroda i države, a u cilju ličnog bogaćenja i nekontrolisane moći. Zato se Pokret za promjene snažno zalaže za izmjene Ustava i uvođenje mehanizama direktne demokratije, pomoću kojih bi građani mogli, u skladu sa propisanim procedurama, da na slobodnom referendumu provjeravaju odluke Vlade i zakone koje usvaja Skupština Crne Gore, kao i organi vlasti na lokalnom nivou, ocijenio je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Objavljeno: 14. 10. 2019 - 13:24

 “Narodu se mora vratiti moć odlučivanja o važnim pitanjima koja bitno utiču na njihova ljudska prava i slobode, a koju je uzurpirala vlast. Slobodno izražavanje volje građana o važnim pitanjima, na refrendumu, treba da bude omogućeno i na državnom i na lokalnom nivou. Odluke sa referenduma bi bile obavezujuće”, naveo je Medojević u izjavi dostavljenoj medijima, podsjećajući da su na Skupštini PzP , ove godine u okviru programskog dokumenta „Prvo Crna Gora“inovirali politički program sa zalaganjem za ustavne promjene i uvodjenje mehanizama direktne demokratije.

“U inicijativi za izmjene i dopune Ustava, DF je , izmedju ostalih važnih zahtjeva, uvrstio i mehanizam direktne demokratije i tako dokazao da je ideološka i programska avangardana političkoj sceni , koja baštini temeljne vrijednosti demokratije, suverenosti gradjana i slobode.Članom 45a u naš ustavni i politički sistem uvode se mehanizmi direktne, neposredne demokratije, pomoću kojih će gradjani moći da preuzmu odgovornost i izjasne se o odredjenim važnim pitanjima i propisima, koja se tiču njihovih prava i interesa”, naglasio je Medojević.  

Ovim članom se, kako je precizirao, definiše fakultativni referendum tj izjašnjavanje gradjana na referendumu o propisima usvojenim na državnom i lokalnom nivou. 

“Predlaže se novi član 45a koji glasi :“Ukoliko 3% upisanih birača  uputi zahtjev , održaće se glasanje gradjana na državnom referendumu o :zakonima, Uredbama i odlukama Vlade. Ukoliko, 3% od upisanih birača iz te lokalne  samouprave uputi zahtjev, održaće se glasanje gradjana na lokalnom referendumu o odlukama lokalnih skupština i organa vlasti. Predlozi koji su podneti na glasanje naroda putem referenduma se prihvataju ako ih odobri većina onih koji su glasali. Propisi sa državnog i lokalnog nivoa, koji ne dobiju podršku birača na državnom i loklanom referendumu, stavljaju se van pravne snage”, dodao je Medojević. 

Predloženi mehanizmi će, kako je naglasio, pozitivno uticati na otvaranje partijskih struktura moći i  primorati Vladu, Parlament i  lokalne organe vlasti da u toku izrade propisa , povedu računa i o stavovima građana i šire javnosti.  

“Poznata je praksa aktuelne vlasti da neke veoma važne odluke koje direktno zadiru u interese gradjanja,  njihova prava i slobode,  dovode u pitanje sistem vrijednosti zajednice,  donosi sa ozbiljnim deficitom legitimiteta , tj bez neophodne podrške gradjana. Predloženi mehanizmi direktne demokratije povećavaju otvorenost i transparetnost političkog procesa i povećavaju odgovorost političke elite pred gradjanima. Ovim mehanizama se omogućava  veći politički aktivizam i na državnom i na lokalnom nivou, te značajno doprinosi  jačanju medjusobne kontrole i  ravnoteže moći izmedju organa vlasti, ali i izmedju vlasti i gradjana. Istovremeno, kroz otvaranje ovakvih procesa povećava se informisanost javnosti i stepen razumjevanja efekata odredjenih propisa na njihove prava i interese”, naveo je Medojević.  

Uvođenjem mehanizama direktne demokratije, koje predlaže DF, gradjani, njihova udruženja, NVO, sindikati će dobiti garantovani ustavni mehanizam za preispitivanje zakonskih propisa, i odluka organa vlasti , kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. 

“Pitanja izgradnje mini HE, koncesija, ekoloskih žarišta, divlje gradnje, urbanističkog nasilja, izgradnja vojnih baza, nametanja zakonskih rješenja suprotnih pozitivnom sistemu vrijednosti, odluke o angažovanju naših vojnika van CG, razne spoljno-političke odluke Vlade, zaduživanja Vlade i opština, odluke o privatizaciji ancionalnih resursa i sve ono što ugrožava prava i interese gradjana, moći će biti predmet izjašnjavanja gradjana na referendumima. Ovakvo otvaranje političkog procesa , povećava i odgovornost vlasti u pisanju propisa u pravcu zaštite javnog interesa , jer uvijek postoji ustavna mogućnost da gradjani putem referenduma mogu staviti van pravne snage bilo koji propis ili odluku koju ne podržavaju”, ističe Medpjević. 

Mehanizmi direktne demokratije osnažuju participaciju građana u zakonodavnom procesu i povećavaju kontrolnu funkciju javnosti na vlast.

“Direktna demokratija smanjuje podjele u društvu i nudi mirne i političke mehanizme za prevazilaženje dubokih podjela i antagonizama, koje u slučaju Crne Gore, predstvljaju jednu od najvećih barijera za razvoj i prosperitet društva. Nepovjerenje izmedju vlasti i opozicije i izmedju gradjana i institucija vlasti i drave , može dovesti do sukoba i nestabilnosti. Direktna demokratija je preventivni emhanizma koji pomaže u rješavanju konflikata i pozitivno utiče na mir i stabilnost u zemlji”, zaključio je Medojević.