Vjerski objekti izgrađeni prije 1918. su državna svojina, upis na državu nakon odluke suda

Portal Analitika objavljuje ključne članove Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti kao i faksimil originalnog teksta…

Objavljeno: 06. 12. 2019 - 11:14

“Vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore koji su izgrađeni, odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica, kao kulturna baština Crne Gore, državna su svojina”, piše u članu 62 Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti.

U istom članu se dalje navodi da vjerski objekti koji su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. godine, a za koje ne postoje dokazi o pravu svojine, kao kulturna baština Crne Gore, takođe su državna su svojina.

“U pogledu postojanja dokaza o činjenicama primijeniće se dokazna sredstva i pravila dokazivanja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i supsidijarno Zakonom o parničnom postupku”, podvlači se u propisu.

UPIS

Uprava za nekretnine dužna je da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdi vjerske objekte i zemljište koji sudržavna svojina, izvrši njihov popis i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti.

Takođe, Uprava je dužna da upis zahtjeva izvrši u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, o čemu, bez odlaganja, obavještava vjersku zajednicu koja koristi objekte i zemljište.

Ukoliko se utvrdi da je imovina državna, vjerska zajednica će nastaviti sa korišćenjem objekta i zemljišta.

“Po pravosnažnosti odluke kojom se vrši upis prava državne svojine u katastar nepokretnosti u skladu sa članom 62 st. 1 i 2 ovog zakona, vjerska zajednica nastavlja sa korišćenjem objekata i zemljišta koji su predmet upisa do odluke državnog organa nadležnog za odlučivanje o državini, korišćenju i raspolaganju ovim objektima i zemljištem#, zaključuje se u Predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti.

screenshot-20191206-111258-drive