VDT naložilo nastavak istrage protiv Đukanovića

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore naložilo je Specijalnom državnom tužilaštvu da nastavi izviđaj preduzimanjem dodatnih radnji po krivičnoj prijavi advokatskog tima odbjeglog biznismena Duška Kneževića iz marta 2019. godine protiv Mila Đukanovića, Predsjednika Crne Gore, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj, saopšteno je iz pres centra Atlas grupe.

Objavljeno: 08. 12. 2019 - 13:54

Krivičnom prijavom, dopunjenom u aprilu i maju, obuhvaćeni su i Olivera Mihajlović Elez,  bivša izvršna direktorica „Meljine kompleksa“ doo, Blažo Jovanić, predsjednik - sudija Privrednog suda, Radoje Žugić, guverner Centralne banke, Tanja Terić, bivša privremena upravnica u Atlas banci, Milan Remiković, bivši privremeni upravnik u IBM banci, Milivoje Katnić, glavni specijalni tužioc, Saša Zejak, stečajni upravnik „Meljine kompleksa“ doo i više NN lica. 

Oni se terete da su, po nalogu Đukanovića, učestvovali u nezakonitom oduzimanju imovine Duška Kneževića u Crnoj Gori.

„Ovu odluku je donijela Državna tužiteljka Đurđina Nina Ivanović i ona predstavlja primjer profesionalnog, odgovornog, savjesnog i zakonitog rada Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, koje je postupalo po pritužbi odbrane Duška Kneževića od 26.09.2019. na prethodno odbacivanje krivične prijave. Ovakvim postupanjem Vrhovno državno tužilaštvo vrši svoju funkciju zaštite zakonitosti, čime se čuva integritet i dignitet tužilačke profesije“, kazao je advokat Zdravko Đukanović.

U krivičnoj prijavi iz marta 2019. i njenim kasnijim dopunama se objašnjava da je od početka 2018. Milo Đukanović organizovao kriminalnu organizaciju u dužem vremenskom periodu koja je imala za cilj da vrši krivična djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine i teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti. 

Svaki od članova, kako se navodi u prijavi, imao je određenu ulogu i zadatak, postupali su sa umišljajem, svjesni svog djela i njegove protivpravnosti. Htjeli su izvršenje djela nakon što je Đukanović stvorio plan da se od Duška Kneževića oduzme cjelokupna imovina koju poseduje u Crnoj Gori, odnosno imovina koju posjeduju njegove banke i privredna društva, radi sticanja protivpravne imovinske koristi koja prelazi iznos od 30.000 eura.

Iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, nanijeli su štetu Dušku Kneževiću i teže povredili njegova prava. 

Đukanović je korišćenjem svog službenog i društvenog položaja i stvarnog uticaja posredovao da se izvrše službene radnje koje se ne bi smjele izvršiti i da se ne izvrše službene radnje koje bi se morale izvršiti, i to tako što su, preko Olivere Mihajlović Elez, Blaža Jovanića, Saše Zejaka, Milivoja Katnića, Milana Remikovića, Tanje Terić, Žugić Radoja i više drugih za sada NN lica, izvršili krivična djela.

Tako su pričinili direktnu štetu „Meljine kompleksu“ doo od 57 miliona eura, Atlas banci u iznosu od od 77 miliona, IBM banci u iznosu od 4 miliona. Ukupna direktna šteta iznosi oko 138 miliona eura. Indirektna štetu je učinjena Atlas banci u iznosu 25 miliona eura, što je vrijednost dodatnog kapitala koji bi trebali uložiti većinski akcionari iz redova Atlas grupe, da bi očuvali postojeću vrijednost akcija, s obzirom da usled privremene uprave nije bilo moguće trgovati akcijama. Indirektna šteta IBM banci je 5 miliona eura, a Meljine kompleksu 2 miliona. Ukupna indirektna šteta iznosi 32 miliona eura, a ukupna šteta 170 miliona eura.

U prijavi se navodi da su svi prihvatili plan i djelovanje, pa su nezakonitim postupanjem i i kršenjem zakonskih odredbi omogućili da se pred Privrednim sudom otvori stečajni postupak nad „Meljine kompleksom“. Potom je Žugić 07.12.2018. prekoračio svoja ovlašćenja i donio rješenje o uvođenju prinudne uprave, pa potom stečaja, u Atlas banci, da bi zatim nezakonitim odlukama bila nanijeta višemilionska šteta akcionarima banke i domaćim i međunarodnim klijentima.

Grubo su prekršili prava akcionara da učestvuju u postupku dokapitalizacije i nezakonito umanjili depoziote za 21,8 miliona eura. Pritom su smanjili prihode banke, a nisu preduzeli niti jednu radnju da bi se snizili troškovi poslovanja, iako je to bila njihova zakonska obaveza. Zaustavili su najveći deo komercijalnih aktivnosti banke i u velikoj mjeri ugrozili aktivu banke, čime je akcionarima prouzrokovana šteta koja prelazi iznos od 170 miliona eura.

Isto se odnosi i na IBM banku, u kojoj su nezakonito otvorili stečaj, tako da je pričinjena šteta banci veća od 170 miliona eura.

Specijalni tužilac Katnić okrivljen je da je protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i nevršenjem svoje službene dužnosti drugom nanio štetu i teže povrijedio prava drugog jer, iako upoznat sa radnjama Mihajlović Elez, Jovanića, Zejaka, Žugića, Remikovića, Terić i više drugih NN izvršilaca, nije preduzeo radnje koje je kao Specijalni državni tužilac bio dužan da preduzme i da pokrene krivične postupke. Postupajući po nalogu Đukanovića, preduzeo je  više nedozvoljenih radnji u toku januara i februara 2019, tako što je u više javnih nastupa iznosio potpuno netačne i neutvrđene činjenice, o navodnoj šteti (50-60 miliona eura...,, , ,,...120 miliona eura...“, koje su banke i privredni subjekti Duška Kneževića navodno pričinile.

Nije sproveo ekonomsko-finansijska vještačenja, pritidkaso je postupajuće tužioce koji postupaju po naredbama o sprovođenju istrage u predmetima protiv Duška Kneževića, svjesno kršeći prezumpciju nevinosti, garantovanu Ustavom Crne Gore.

„Odbrana Duška Kneževića očekuje da će se u nastavku ovog postupka biti izvedeni svi bitni dokazi i utvrđene sve činjenice kojima će biti utvrđeno da je bilo pritisaka na organe CBCG, da je postojalo pristrasno i neobjektivno postupanje od strane tužilaštva, da su postojali nezakoniti kontakti tužilaštva i Guvernera CBCG, te da su od strane prijavljenih izvršene službene radnje koje se ne bi smjele izvršiti. Očekujemo da će se utvrditi zadaci i uloge pripadnika kriminalne organizacije, i da će na taj način utvrđena bitna obeležja krivičnog djela Stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a Krivičnog zakonika Crne Gore“, kazao je Zdravko Đukanović.