Vlada prodaje pijesak sa račve Bojane, minimalna cijena šest eura po kubiku

Uprava za vode, uz saglasnost Vlade, prodaće izvađeni materijal sa račve Bojane, a početna cijena kubika mješavine pijeska i manje količine zemlje neće biti ispod šest eura.

Objavljeno: 09. 12. 2019 - 11:25

“Početna cijena m³ izvađenog materijala izvršiće se na nivou procijenjene tržišne vrijednosti, ali ista ne može biti niža od cijene koštanja (5,95 €/m³), a koju će odrediti Komisija u skladu sa Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini kojom je uređen način, postupak, zaključenje ugovora i uslovi prodaje državne imovine”, navodi se u Informaciji usvojenoj na prošloj sjednici Vlade.

Ukupna količina materijala na deponijama a koja se može dati na prodaju iznosi: 139.313 m³, što znači da budžet može inkasirati više od milion eura.

Izvađeni materijal s račve može se valorizovati kao građevinski materijal. Izvršeno je ispitivanje materijala i pokazalo se da je salinitet ispod 3%, što znači da je materijal građevinski upotrebljiv.

Uprava za vode može dati na prodaju navedene deponovane količine materijala s račve.

U Informaciji se podsjeća da je sredinom avgusta 2017. godine, usljed nepovoljnih procesa koji djeluju na rijeku Bojanu ušće desnog rukavca rijeke  nakratko je bilo zatvoreno.

Ta pojava je pozvala na hitno reagovanje, pristupilo se interventnim radovima i istovremeno su pokrenute brojne aktivnosti za projektno i sistemsko rješavanje problema na duži rok.

“U skladu s Projektom održavanja protočnosti desnog rukavca u junu 2018. godine otpočeli su radovi na uklanjanju materijala iz desnog rukavca rijeke Bojane”, podsjeća se u Informaciji.

Rezultat izvedenih radova je takav, da tokom 2018. i 2019. godine nije dolazilo do zatvaranja ušća desnog rukavca.

Dosadašnjim izvedenim radovima postignuto je nekoliko efekata, pročišćeno je korito desnog rukavca, materijal koji je izvađen je iskorišćen na najbolji mogući način za prihranjivanje plaže koja je erodirala i dobili smo ponovo prostor koji je tokom vremena izgubljen.

Radovi na račvi, izvođeni su tokom 2018. godine, po planiranoj dinamici.

Materijal je deponovan na tri deponije – gomile i količine su određene geodetskim snimcima.

“Kako bi se realizovao zaključak potrebno je da Uprava za vode dobije saglasnost za prodaju izvađenog materijala s račve kao građevinskog”, zaključuje se u Informaciji.