#tag: Nepokretna baština Crne Gore

PRČANJ

Prčanj je slično Perastu naselje pomorskih trgovaca i ratnika sa znatnim broj...

KOTOR

Prirodno i kulturno – istorijsko područje Kotora čini harmoničnu simbiozu pri...

PERAST

Kad se govori o Perastu može se slobodno reći da je komletno naselje sa ostrv...

RISAN

Risan je najstarije naselje u Boki. Pominje se već u 3. vijeku p.n.e. kao ili...

PLUŽINE

Na teritoriji Opštine Plužine status nepokretnog kulturnog dobra ima 21 objekat